logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Trên cơ sở tiếp thu lý luận bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền thông đánh giặc giữ nước của dân tộc, cùng với việc phân tích bản chất xấu xa, thối nát, tàn bạo của chủ nghĩa (đế quốc và khả năng cách mạng to lớn của nhân dân lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành tư tưởng về bạo lực cách Ịnạng. Một số tác phẩm tiêu biểu của Người phản ánh tập trung tư tưởng bạo lực cách mạng như: "Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925); "Đường Kách mệnh" (1927); "Chính cương vắn tắt" (1930); "Con đường giải phóng" (1940).

Theo Hồ Chí Minh, bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng nhân dân được tổ chức chặt chẽ dưới sự lãnh, đạo của Đảng Cộng sản để giành và giữ chính quyền.

Quần chúng nhân dân mà Hồ Chi Minh nói đến, là “bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.           

Đề cập đến sự cần thiết phải sử dụng bạo lực cách mạng trong đấu tranh giành và giữ chính quyền ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã phân tích và chỉ rõ bản chất tàn bạo của chế độ thực dân, đế quốc chúng tăng cường sử dụng bộ máy bạo lực phản cách mạng để áp bức, bóc lột và đàn áp đẫm máu phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Vì thế trong khi vẫn đề cao khả năng giành thắng lợi của cách mạng bằng con đường hoà bình và trong hoạt động thực tiễn, cố gắng tìm mọi cách để đi theo con đường này, thì Hồ Chí Minh còn cho rằng trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, "cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền".

Bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng nhân dân được tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh cách mạng. Trong khi khẳng định khả năng cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân, Hồ Chí Minh còn cho rằng sức mạnh ấy chỉ được phát huy cao độ khi quần chúng được tập hợp, được tổ chức, được rèn luyện trong đấu tranh cách mạng. Người luôn cho rằng nhân dân là nguồn sức mạnh của bạo lực cách mạng, là lực lượng trực tiếp quyết định thắng lợi trong đấu tranh giành chính quyền. Bạo lực cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là bạo lực của toàn dân, là sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, trong đó dựa vào hai lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.

Trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã khéo tập hợp mọi tầng lớp nhân dân vào các đoàn thể cứu quốc, thông qua đó để giáo dục, giác ngộ, tập hợp quần chúng. Từ yêu cầu của cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ ra phải tổ chức tập hợp toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc xâm lược, phải ra sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh cho rằng thực tiễn đấu tranh là nơi kiểm nghiệm sức mạnh bạo lực, là môi trường tốt để giáo dục. giác ngộ quần chúng, thông qua đấu tranh mà xây dựng và phát triển lực lượng chính trị và lực lượng quần sự. phát Triển các đoàn thể cách mạng, kể cả việc xây dựng, củng cố, phát triển Đảng. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thực sự là ngày hội của quần chúng, là sự thể hiện đỉnh cao sức mạnh của lực lượng chính trị và lực lượng quân sự. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thực tiễn sinh động chứng minh tính đúng đắn của quan điểm Hồ Chí Minh về giành chính quyền ở Việt Nam bằng phương pháp sử dụng bạo lực cách mạng.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.32)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 61

Trong tháng : 61

Tổng truy cập : 55805