logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:
Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và các mối quan hệ của chính ủy, chính trị viên phát huy cao nhất hiệu quả cơ chế mới Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới. Nghị quyết đề cập đến nhiều nội dung hết sức cơ bản nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực tổ chức chỉ huy và hiệu lực chế độ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ của người chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng QĐND, Đảng ta luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND; thường xuyên tăng cường hiệu lực chế độ CTĐ, CTCT, củng cố hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhằm nâng cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng, phát huy bản chất, truyền thống và sức mạnh chiến đấu của QĐND hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. ở từng giai đoạn cụ thể, Đảng đề ra cơ chế lãnh đạo phù hợp, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh; đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là chính ủy, chính trị viên có đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất, đạo đức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và luôn giải quyết đúng đắn, hài hòa các mối quan hệ, phát huy cao nhất hiệu quả cơ chế, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND.

Nghị quyết Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong QĐND xác định: người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho những quyền hạn trong phạm vi chức trách của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ các hoạt động của đơn vị. Đồng thời cũng xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên: Chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động CTĐ, CTCT trong đơn vị; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tiến hành các nội dung CTĐ, CTCT; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác chung của đơn vị, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực chỉ huy, quản lý đối với mọi hoạt động, mọi mặt đời sống, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
           
Chính ủy, chính trị viên là người có ảnh hưởng rất quan trọng đến toàn đơn vị, có trách nhiệm rất lớn đối với việc xây dựng QĐND về chính trị. Bác Hồ viết: "Tư cách của người chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt"1. Để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, trước hết người chính ủy, chính trị viên phải nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT. Trong mọi hoạt động, người chính ủy, chính trị viên phải luôn thể hiện tính đảng, tính nguyên tắc cao, có lập trường quan điểm vững vàng, đúng nguyên tắc; kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội. Luôn gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm; có phương pháp xem xét khách quan, toàn diện, khắc phục mọi biểu hiện chủ quan, phiến diện, một chiều, biết xử lý và giải quyết đúng các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống. Tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của trên và của cấp mình cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trong quá trình lãnh đạo đơn vị, người chính ủy, chính trị viên cần quan hệ chặt chẽ với người chỉ huy trên tinh thần đồng chí, đoàn kết, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau vì nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo đơn vị liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, các cơ quan, đơn vị nơi đóng quân; củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó với nhân dân và với các đơn vị bạn. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo xin chỉ thị, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết CTĐ, CTCT theo định kỳ và theo từng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời người chính ủy, chính trị viên phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chính trị cùng cấp, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị cấp dưới tiến hành có hiệu quả các nội dung CTĐ, CTCT; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, hậu cần, kỹ thuật tiến hành CTĐ, CTCT thực hiện tốt mọi nguyên tắc, chế độ; động viên và phát huy cao nhất ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Cơ chế mới đặt ra những yêu cầu đối với chính ủy, chính trị viên trong việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhằm đạt tới sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, giữ vững mọi nguyên tắc, chế độ, tăng cường hiệu lực chỉ huy và hiệu lực CTĐ, CTCT đối với đơn vị. Nghị quyết Bộ Chính trị xác định quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy "là quan hệ phối hợp công tác. Chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy phải thường xuyên chủ động quan hệ chặt chẽ với nhau trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tin cậy, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; cùng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD)". Người chỉ huy "có trách nhiệm chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nghị quyết cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động quân sự của đơn vị". Chính uỷ, chính trị viên "là người chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị"; thường xuyên nắm chắc tình hình CTĐ, CTCT, nhất là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp trên, ý định, quyết tâm và kế hoạch quân sự, hậu cần, kỹ thuật của đơn vị; trao đổi, bàn bạc với người chỉ huy, đề xuất các nội dung, biện pháp lãnh đạo để tập thể cấp ủy thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo... Đây là mối quan hệ giữa hai người có trách nhiệm cao nhất trong đơn vị; là hai "trụ cột" bảo đảm cho cơ chế mới đi vào thực tiễn hoạt động của quân đội và vận hành có hiệu quả.
Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy và người chính ủy, chính trị viên, cần giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách tổ chức thực hiện. Trước hết, mỗi người phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của tập thể cũng như trách nhiệm cá nhân trên cương vị, chức trách của mình. Đảng ta sẽ không còn là tổ chức Đảng, nếu nguyên tắc lãnh đạo tập thể bị phá vỡ; mỗi cá nhân không thấy rõ vai trò lãnh đạo của tập thể, không tôn trọng, không biết phát huy sức mạnh của tập thể. Người chỉ huy và người chính ủy, chính trị viên là người đứng đầu tổ chức lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, nhưng đồng thời cũng là những thành viên trong tập thể tổ chức Đảng. Do đó, người chính ủy, chính trị viên chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là hạt nhân trung tâm đoàn kết khi bản thân ý thức được vai trò của tập thể cũng như trách nhiệm cá nhân. Trong mọi hoạt động phải thực sự tôn trọng tập thể, dân chủ bàn bạc, lắng nghe ý kiến của tập thể, kể cả những ý kiến trái với ý kiến của mình. Trong mọi trường hợp phải biết khai thác, phát huy và tập trung được trí tuệ của tập thể, làm cho mọi quyết định được thông qua đều thực sự là sản phẩm của trí tuệ tập thể. Trong lời nói và việc làm, người chính ủy, chính trị viên phải là tấm gương sáng, mẫu mực trong chấp hành các quyết định của tập thể. Đồng thời trên cương vị của mình, chính ủy, chính trị viên phải phát huy cao nhất trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT. Thường xuyên chủ động quan hệ chặt chẽ với người chỉ huy và cán bộ các cấp trong đơn vị, thống nhất đánh giá tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mọi hoạt động CTĐ, CTCT phải nhằm củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong quân đội, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, đấu tranh chống mọi luận điệu thù địch, sai trái, mọi mưu toan "phi chính trị hóa" quân đội; tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, cán bộ, chiến sĩ thực sự kiên định, vững vàng, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn tự giác chấp hành nghiêm mọi chỉ thị, mệnh lệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đối với người chỉ huy cũng vậy, dù ở cấp nào người chỉ huy chỉ có thể làm tròn nhiệm vụ, chức trách khi mọi hoạt động của mình thực sự gắn bó với tổ chức, với Đảng ủy cấp mình; luôn tôn trọng sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của tập thể đảng ủy. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, người chỉ huy phải thường xuyên báo cáo với cấp ủy về mọi nhiệm vụ được giao, đề xuất các chủ trương, biện pháp để tập thể thảo luận quyết định; đồng thời quá trình tổ chức thực hiện, người chỉ huy cần luôn chủ động phát hiện và đề xuất kịp thời những vấn đề mới nảy sinh để tập thể nghiên cứu, bổ sung và không ngừng hoàn chỉnh nghị quyết lãnh đạo. Trong những tình huống khẩn trương, người chỉ huy phải chủ động quyết đoán, xử trí kịp thời, đúng đắn; sau đó kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm về vấn đề đó trước cấp ủy cấp mình và người chỉ huy cấp trên. Sức mạnh và hiệu lực của người chỉ huy sẽ được nhân lên khi biết khai thác sức mạnh của tập thể cơ quan giúp việc, các cấp phó và chỉ huy cấp dưới; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của họ, tạo mọi điều kiện để phát huy tính chủ động, sáng tạo của họ trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Nhận thức và hành động ngược lại sẽ dẫn tới quan liêu, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền hoặc dựa dẫm, trông chờ, ỉ lại... và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết trong đơn vị, là tự thu hẹp năng lực và uy tín của mình, tự hạn chế sức mạnh và hiệu lực chỉ huy của mình.
Có thể nói ý thức tập thể cao và năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, quyết đoán khi cần thiết, đó là hợp điểm, là "chất keo" của sự thống nhất hài hòa, đoàn kết gắn bó giữa người chỉ huy và người chính ủy, chính trị viên. Luôn luôn tôn trọng tập thể và ý thức rõ trách nhiệm cá nhân là cơ sở để người chỉ huy và người chính ủy, chính trị viên chủ động giải quyết tốt mối quan hệ hằng ngày theo chức trách, đúng với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách của Đảng. Thực hiện tốt mối quan hệ này là nhân tố quan trọng bậc nhất, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và trong đơn vị, tạo cơ sở cho đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Cơ chế mới cũng đặt ra mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên và cán bộ cấp phó về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật trong đơn vị. Đây là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới - giữa người bí thư chịu trách nhiệm cao nhất về CTĐ, CTCT với cán bộ cấp dưới phụ trách về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật của đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ, những nội dung thuộc hoạt động quân sự (tham mưu, hậu cần, kỹ thuật) do người chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, phân công; những hoạt động lãnh đạo, những nội dung liên quan đến CTĐ, CTCT, do chính ủy, chính trị viên chỉ đạo, phân công. Cán bộ cấp phó phải phục tùng chính ủy, chính trị viên theo nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên. Mối quan hệ này bắt nguồn từ cơ chế mới xác định trách nhiệm, quyền hạn của người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên. Thực hiện tốt mối quan hệ này bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực chỉ huy, quản lý của cán bộ các cấp; bảo đảm cho cơ chế vận hành thông suốt, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với cơ quan chính trị là mối quan hệ giữa người đứng đầu về CTĐ, CTCT với cơ quan tham mưu về hoạt động CTĐ, CTCT trong đơn vị. Chính ủy, chính trị viên phải thường xuyên quan tâm đến tình hình chính trị, tư tưởng của bộ đội; đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ, đến ý thức tổ chức kỷ luật, đến phong trào thi đua quyết thắng cũng như việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Do đó, chính ủy, chính trị viên phải căn cứ vào nhiệm vụ của cấp trên giao, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên cấp trên và kế hoạch CTĐ, CTCT của cơ quan chính trị cấp trên, đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể đơn vị mình mà chỉ đạo cơ quan chính trị thực hiện. Để giúp chính ủy, chính trị viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cơ quan chính trị phải căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT của trên, nắm vững ý định, kế hoạch của chính ủy, chính trị viên, chủ động đề xuất các nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT sát với tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, hoàn cảnh hoạt động của đơn vị, bảo đảm đạt được hiệu quả cao nhất. Mặt khác, chính ủy, chính trị viên phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ quan chính trị thực sự vững mạnh; tạo điều kiện cho tập thể và từng cá nhân phát huy khả năng và trình độ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế mới, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
 
Trung tướng Phạm Văn Long
 
Ủy viên BCHTƯ Đảng
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
 
1- Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 392.
Nguồn: tapchiqptd.vn
299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
248 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 1

Hôm nay : 18

Trong tháng : 136

Tổng truy cập : 67789