logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, sự ra bước trưởng thành, chiến thắng của lực lượng vũ

trang nhân dân Việt Nam đều gắn liền vối vai trò và công lao to lớn của Người.

Trên cơ sỏ thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về bạo lực cách mạng, kế thừa truyền thống kinh nghiệm của cha ông về tổ chức lực lượng quần sự, đặc biệt là từ sự phân tích bản chất của chủ nghĩa thực dân đế quốc đối vói các dân tộc thuộc địa, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết phải tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang nhân Việt Nam.

Sự cần thiết đó có cơ sỏ từ sự phân tích bản chất và hành động dã man, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc đối với nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Ngay từ năm 1922, trong bài viết "Phụ nữ Việt Nam và sự đô hộ của Pháp", Người vạch rõ: "Chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa". Đến năm 1925, trong tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp", Ngưòi đã tố cáo chế độ thực dân nói chung và đối với thực dân Pháp ỏ Đông Dương và Việt Nam nói riêng. Người còn chỉ ra rằng: "... Dân tộc Việt Nam nhất định phải được giải phóng. Muôn giải phóng thì phải đánh phát xít Nhật và Pháp. Muôn đánh chúng thì phải có lực lượng quân sự".

Khi phong trào quần chúng phát triển mạnh mỉ, đòi hỏi phải có lực lượng quân sự để hỗ trợ đác lực cho toàn dân khởi nghĩa và tiến hành chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi có Nghị quyết về Đội tự vệ (1935) soi sáng. Sau gần ba mươi năm hoạt động ở nước ngoài, cuối tháng 1-1941, Hổ Chí Minh trở về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Người chủ trì Hội nghị Trung ương Tám (5-1941), quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là đánh đê quốc và tay sai, giải phóng dân tộc. Hội nghị chủ trương mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức các đội tự vệ, các tiểu tổ du kích cứu quốc và căn cứ địa cách mạng, chuyển từ đấu tranh chính trị lên đấu tranh vũ trang.

Theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Với sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tại Cao - Bắc - Lạng, đã xuất hiện ba hình thức tổ chức của lực lượng vũ trang nhân dân: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội chủ lực, các đội vũ trang ỏ các châu và các đội tự vệ nửa vũ trang ở các xã.

Sự cần thiết phải tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ỏ Việt Nam theo Hồ Chí Minh còn xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh cách mạng. Sự ra đòi của lực lượng vũ trang bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, về tính chất và yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh cách mạng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa đường lối chính trị đúng đắn với phong trào cách mạng của quần chúng, từ lực lượng chính trị mà phát triển lên thành lực lượng vũ trang. Do bản chất và âm mưu của chủ nghĩa đế quốc không thay đổi "Đế quốc có chết thì chết, nết không chừa", cho nên giành được chính quyền đồng thồi phải giữ vững chính quyền, giành độc lập dân tộc phải luôn cảnh giác để giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa toàn dần, trong chiến tranh nhân dân mà còn lặ lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân để bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp xây dựng xã hội mới.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, lực lượng vũ trang ra đòi đã thực sự hỗ trợ đắc lực cho quần chúng khỏi nghĩa từng phần thắng lợi, bảo vệ khu giải phóng, bảo vệ cơ quan lãnh đạo và các lực lượng cách mạng... đặc biệt là cùng toàn dân tiến hành thắng lợi Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thực sự trỏ thành công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu trong kháng chiến chông Pháp, chông Mỹ, là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dần bảo vệ Tổ quốíc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.77)

 

298 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
175 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
242 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
165 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
269 nhac
175 nhac
247 nhac
270 nhac
231 nhac
238 nhac
192 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
241 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
241 nhac
220 nhac
231 nhac
244 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
245 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
158 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
285 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
303 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
262 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
169 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
205 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 6

Hôm nay : 169

Trong tháng : 2932

Tổng truy cập : 67497