logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Từ nghiên cứu, quán triệt lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế của đất nước, con người Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: Trong hoạt động quân sự phải dựa vào dân, khơi nguồn sức mạnh trong dân, tổ chức tập hợp, đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù.

Nội dung của quan điểm nhân dân, toàn dân trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh được thể hiện ở một số vấn đề sau:

-     Thứ nhất, Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh trong hoạt động quân sự là sức mạnh của quần chúng nhân dân, sức mạnh của cả dân tộc.

Quan điểm cơ bản, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giói không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân, tất cả quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Từ đó, Người chỉ rõ: sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là sự nghiệp của toàn dân vì khi "Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống củng không chống lại nổi".

Thử hai, không chỉ nhận thức đúng sức mạnh Vô địch của nhân dân, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ lực lượng đấu tranh chống đế quốc là toàn thể dân tộc Việt Nam. Bởi theo Người, đế quốc thực dân là kẻ thù chung, để duy trì ách thống trị chúng dùng nhiều thủ đoạn thâm độc chia rẽ nhân dân để dễ bể cai trị. Vì vậy phải biết đoàn kết toàn dân để chiến thắng kẻ thù.

Thứ ba, Hồ Chí Minh xác định phương hướng cơ bản để tổ chức, tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân trong hoạt động quân sự và đấu tranh vũ trang,

đó là:                                                                                              

-      Phải có Đảng lãnh đạo, Đảng phải có đường lối đúng đắn hợp lòng dân, có như vậy mới làm cho dân tin Đảng, quyết tâm theo Đảng đến cùng.

-      Phải xây dựng mặt trận dân tộc rộng lớn mà nòng cốt là liên minh công nông do Đảng lãnh đạo.

-      Phải vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ qụân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.

-      Động viên sức dân phải gắn với bồi dưỡng sức dân. Đó là tư tưởng thực túc binh cường, dân giàu nước mạnh. Đó cũng là tư tưởng khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc trong thời đại ngày nay.

Thứ tư, quan điểm nhân dân, toàn dân trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh luôn gắn với quan điểm toàn diện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi phương tiện và hình thức đấu tranh để chiến thắng kẻ thù.

Quan điểm nhân dân, toàn dân trong hoạt động quân sự là quan điểm nổi bật và đầy sáng tạo trong tư duy quần sự Hồ CM Minh. Từ quan điểm nhân dân, toàn dân trên, Hồ Chí Minh phát triển lý luận về khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.28)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 1

Trong tháng : 63

Tổng truy cập : 55807