logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

C.Mác và P.Ăngghen đã nêu lên luận điểm: "Vũ trang cho giai cấp công nhân, vũ trang quần chúng cách mạng". V.I.Lênin chủ trương: "Xây dựng Hồng quân công nông trên cơ sỏ vũ trang nhân dân". Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sớm chăm lo xây dựng các tổ chức và đoàn thể cách mạng, coi đây là nền tảng quan trọng để tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hồ Chí Minh xác định bạo lực cách mạng ỏ Việt Nam là bạo lực của quần chúng cách mạng dưới sự lảnh đạo của Đảng, bao gồm hai lực lượng cơ bản là lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang; với hai hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. Theo Người, lực lượng chính trị là lực lượng cơ bản nhất, là nền tảng của cách mạng và là cơ sỏ để xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang nhân dân. Đó không chỉ là lực lượng tiến công địch rộng khắp, trực tiêp đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ chônỉ địch khủng bô..., mà còn là nguồn tiếp sức vô tận cho việc phát triên lực lượng vũ trang nhân dân. Vì thế, Hồ Chí Minh luôn quan tâm hàng đầu việc xây lực lượng chính trị của quần chúng. Người nói "Muốn có đội quân vũ trang, phải có đội tuyên truyền vận động đội quân chính trị trước đã, nên phải làm ngay, sao cho đội quân chính trị ngày càng đông - Phải có quần chúng giác ngộ chính trị nguyện vác súng thì mới thắng được"1.

Để xây dựng lực lượng vũ trang trong điều kiện Việt Nam, một nước thuộc địa nửa phong kiến, Hồ Chí Minh cho rằng phải sớm hình thành các đoàn thể cứu quốc, thông qua hoạt động của các tổ chức và các đoàn thể đó mà lựa chọn những người ưu tú nhất để thành lập các đội tự vệ, đội du kích; thông qua hoạt động của các đội này mà "chọn lọc số cán bộ và đội viên kiên quyết nhất, hăng hái nhất để lập ra đội chủ lực". Trong bài "Thế giới đại chiến và phận sự dân ta" (12-1941), Người kêu gọi: "Dân ta phải mau mau tổ chức lại. Nông dân phải vào "Nông dân Cứu quốc hội". Thanh niên phải vào "Thanh niên Cứu quốc hội". Phụ nữ vào "Phụ nữ Cứu quốc hội". Trẻ con vào "Nhi đồng Cứu quốc hội". Công nhân vào "Công nhân Cứu quốc hội". Binh lính vào "Binh lính Cứu quốc hội..."2. Từ những hội đó mà thức tỉnh quần chúng, rèn luyện quần chúng trên đường đấu tranh để rồi dần dần tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng. Từ những đội tự vệ công nông (Tự vệ Đỏ) đầu tiên trong cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, đến các đội vũ trang trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa tháng Tám như: Du kích Bắc Sơn, Du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Du kích Ba Tơ cùng các đội du kích khác trên nhiều địa phương đều ra đời trên cơ sỏ lực lượng chính trị của quần chúng và luôn dựa chắc vào các đoàn thể cách mạng do Đảng lãnh đạo. "Các đoàn thể cách mạng càng phát triển, quần chúng đấu tranh chính trị càng mạnh thì càng có cơ sở vững chắc để tổ chức lực lượng vũ trang và tiến hành đấu tranh vũ trang"1.

Thực tiễn đã chứng tỏ, được tổ chức và xây dựng trên cơ sở phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang luôn có tác dụng cổ vũ và hỗ trợ đắc lực cho các cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng cách mạng, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh ngày một mạnh mẽ và rộng khắp. Lực lượng vũ trang lúc mới hình thành còn non trẻ, biên chế tổ chức còn nhỏ bé, trang bị vũ khí còn thô sơ, huấn luyện quân sự còn đơn giản, nhưng do bám chắc và ngày càng sinh sôi, nảy nở trên cơ sỏ lực lượng chính trị rộng khắp, được các tổ chức và đoàn thể cách mạng đùm bọc, nuôi dưỡng, cho nên đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong tổng khỏi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh chống Phốp và chông Mỹ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.81)

302 nhac
259 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
246 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
272 nhac
236 nhac
242 nhac
194 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
228 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
245 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
161 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
254 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 7

Hôm nay : 69

Trong tháng : 339

Tổng truy cập : 67993