logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Kế thừa truyền thống và kinh nghiệm về tổ chức quân sự của dân tộc, vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất; đồng thời Người yêu cầu quân đội ta phải "chiến đấu anh dũng; công tác và động tích cực"1.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện vai mục tiêu chiến đấu là "vì độc Ịập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội". Do đó, trước hêt phải làm tròn nhiệm vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Người nêu rõ: "Chúng ta phải xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn hoà bình, bảo vệ đất nước"2. Quân đội ta là quân đội của dân, do dân, vì dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Vì thế, theo Hồ Chí Minh, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu, quân đội phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm cách mạng; tích cực giúp đỡ để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Người viết: "Điểm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, rời dân ra nhất định thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì bất kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định thắng lợi. Muốn thế phải bảo vệ, giúp đỡ giáo dục nhân dân" và "Bộ đội phải hết lòng giúp dân, tham gia củng cố hậu phương ta ngày càng vững mạnh".

Trong điều kiện nước ta nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, khả năng đảm bảo cho quân đội còn nhiều khó khăn, đòi hỏi quân đội ta phải tham gia lao động sản xuất cải thiện đời sông, đỡ phần nào công sức đóng góp của nhân dân. Tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, Hồ Chí Minh căn dặn: "Trước hết nói về tăng gia sản xuất. Các cơ quan trong quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân. Tuy công việc chuyên môn vẫn là chính, nhưng phải cố sức tăng gia". Người yêu cầu bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương không nên chỉ biết đánh, biết đánh là cái tốt, nhưng chỉ biết đánh mà coi nhẹ chính trị, kinh tế, tuyên truyền giáo dục nhân dân nghĩa là chỉ biết có một mặt, vì đánh không thể tách rời được với chính trị và kinh tế. Nói chuyện về nhiệm vụ sản xuất của quân đội ta (3-1958), Hồ Chí Minh khẳng định: "Tham gia sản xuất là một nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho quân đội".

Quán triệt tư tưỏng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta từ khi ra đồi và suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh, luôn vừa làm tròn chức năng, nhiệm vụ chiến đấu, vừa làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục, giúp đõ nhân dân, đồng thời vừa làm tròn nhiệm vụ lao động sản xuất xây dựng kinh tế.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.92)

302 nhac
260 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
246 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
272 nhac
236 nhac
242 nhac
194 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
228 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
245 nhac
223 nhac
233 nhac
247 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
161 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
257 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
208 nhac
255 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 77

Trong tháng : 347

Tổng truy cập : 68001