logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Xác định mục đích chính trị của cuộc chiến tranh là vấn đề đặc biệt quan trọng trong chỉ đạo chiến tranh. Đó là cơ sở để thu hút, tập hợp các lực lượng trong nước và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế. Mục đích chính trị của cuộc chiến tranh phụ thuộc vào giai cấp cầm quyền, giai cấp phát động chiến tranh.

Khi xác định mục đích chính trị của cuộc chiến tranh cách mạng ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề: “Trước khi chưa khai chiến, nghĩa là lúc đương định kế hoạch chiến tranh”, phải xem xét “chính sách của chính phủ đối với dân chúng – chính sách này phải phù hợp nguyện vọng và quyền lợi của dân chúng. Đối với dân, chính phủ phải thi hành một nền chính trị liêm khiết như cải thiện đời sống của nhân dân, cứu tế thất nghiệp, sửa đổi chế độ xã hội, phát triển kinh tế, văn hoá, v.v... Có như thế, dân chúng mới đoàn kết chúng quanh chính phủ, mới vì quyền lợi thiết thân của mình mà hy sinh sống chết giết giặc. Có như thế, thì dù tình thế nguy khốn đến bực nào, dân chúng không sợ hãi gì hết mà cố sức quyết chiến, quyết thắng". Với cách đặt vấn đề đó, tư tưởng của Người về mục đích chính trị của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam rất rõ ràng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo chiến tranh là nhằm giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh, song thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Ngày 19-12-1946, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chỉ rõ mục đích chính trị và khẳng định quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc chiến tranh cách mạng: "Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mục đích chính trị cuộc chiến tranh của chúng ta được thể hiện rõ trong tư tưởng của Người là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để đánh đế quốc, tay sai. thực hiện thống nhất nước nhà.

Mục đích chính trị của chiến tranh cách mạng ở Việt Nam là độc lập dân tộc, thông nhất Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Mục đích chính trị đó thể hiện tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của đông đảo quần chúng nhân dân lao động và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì thế, nó được nhân dân trong nước hưởng ứng và nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ. Đó là cơ sở để Đảng ta định ra chiến lược, sách lược lãnh đạo và chỉ đạo trong chiến tranh, là cơ sở nền tảng để đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn đánh bại mọi kẻ thù, giành thắng lợi.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.61)

140 nhac
101 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
70 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
107 nhac
125 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
101 nhac
66 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
137 nhac
76 nhac
112 nhac
153 nhac
114 nhac
113 nhac
87 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
105 nhac
116 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
126 nhac
107 nhac
103 nhac
124 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
106 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
60 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
101 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
105 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
144 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
111 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
63 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
87 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
90 nhac
130 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 18

Hôm nay : 10

Trong tháng : 1922

Tổng truy cập : 30918