logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:
Khái niệm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh?

Khái niệm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh?

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm hệ thống lý luận về bạo lực cách mạng, khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và về nghệ thuật quân sự. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kế thừa, phát triển di sản tư tưởng quân sự phong phú của dân tộc và tiếp thu những giá trị tinh hoa tư tưởng quân sự của nhân loại nhằm thực hiện những mục đích, nhiệm vụ chính trị trong thời đại mới.

Xem thêm
Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam như thế nào?

Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lênin...

Học thuyết quân sự Mác - Lênin là học thuyết quân sự của giai cấp vô sản, mang tính cách mạng và khoa học. Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo học thuyết này vào thực tiễn ở Việt Nam với những biểu hiện chủ yếu là:

Xem thêm
Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát triển truyền thống quân sự dân tộc trong thời đại mới như thế nào?

Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát triển truyền thống quân sự dân tộc trong thời...

Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của truyền thông quân sự dân tộc. Người trân trọng, kế thừa và phát triển truyền thống quân sự dân tộc lên một trình độ mới để đáp ứng những đòi hỏi trong thời đại mới.

Xem thêm
Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa tư tưởng quân sự nhân loại như thế nào?

Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa tư tưởng quân sự nhân loại như thế nào?

Hồ Chí Minh rất trân trọng tiếp thu có chọn lọc, vận dụng và phát triển sáng tạo tinh hoa quân sự nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Xem thêm
Vai trò của thực tiễn đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh?

Vai trò của thực tiễn đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược,...

Thực tiễn đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa,.; đấu tranh thống nhất nước nhà là một trong những cơ sở quan trọng cho sự hình thành, phát triển tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh được hình thành như thế nào trong giai đoạn 1911-1930?

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh được hình thành như thế nào trong giai đoạn 1911...

Giai đoạn 1911-1930, là giai đoạn bước đầu hình thành một số quan điểm của Hồ Chí Minh về quân sự như khởi nghĩa vũ trang, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản phải tổ chức ra quân đội, huấn luyện quân sự cho cán bộ cách mạng. Những quan điểm này là cơ sở xuất phát, chủ đạo cho sự phát triển tiếp của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.Trong những năm hoạt động ở Pháp, Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân. Kết quả của sự nghiên cứu này là Ngưòi đã cho ra đòi một tác phẩm nổi tiếng; "Bản án chế độ thực dân Pháp"."Bản án chế độ thực dân Pháp" không chỉ kết án chủ nghĩa thực dân mà còn chỉ ra con đường đấu tranh nhằm lật đổ ách thống trị của chúng ở ngay chính trên các thuộc địa bằng cách mạng bạo lực, đấu tranh vũ trang. "Bản án chế độ thực dân Pháp" còn chỉ rõ đối tượng đấu tranh của cách mạng Việt Nam là thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai phong kiến, vạch trần những luận điệu giả dối về khai hoá văn minh của bọn thực dân, cổ vũ những người dân bị áp bức đứng lên đấu tranh chống xâm lược, chuẩn bị cơ sở tư tưởng cho đường lối và phương pháp cách mạng Việt Nam sau này.

Xem thêm
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh phát triển như thế nào trong giai đoạn 1930-1945?

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh phát triển như thế nào trong giai đoạn 1930-1945?

Đây là giai đoạn Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện lý luận về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, đồng thời cũng là giai đoạn hình thành, phát triển một số vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng. Các luận điểm đó được phản ánh trong nhiều bài nói, bài viết như: "Chính cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt”, “Con đường giải phóng", "Cách đánh du kích"...

Xem thêm
« 1 2 3 4 5 »
298 nhac
253 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
175 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
242 nhac
260 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
242 nhac
164 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
268 nhac
175 nhac
246 nhac
269 nhac
230 nhac
237 nhac
191 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
224 nhac
239 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
241 nhac
217 nhac
229 nhac
244 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
243 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
158 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
245 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
284 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
303 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
261 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
168 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
201 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
205 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 7

Hôm nay : 30

Trong tháng : 2698

Tổng truy cập : 67262