logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Hậu phương là một nhân tố vô cùng quan trọng, nơi cung cấp sức người sức của đảm bảo thắng lợi của chiến tranh. Các nhà kinh điển mácxít đã khẳng định hậu phương là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của một cuộc chiến tranh. Lênin đã viết: "Trong chiến tranh, ai có nhiều lực lượng hậu bị hơn, ai có nhiều nguồn lực lượng hơn, ai kiên trì đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn, thì người đó thu được thắng lợi”.

Tiếp thu lý luận quân sự Mác - Lênin, học tập kinh nghiệm thế giới, kinh nghiệm đánh giặc của dân tộc và từ thực tiễn nước ta, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng hậu phương chiến tranh.

Người xác định vai trò to lốn của hậu phương trong chiến tranh. Trong chiến tranh chông Mỹ, cứu nước, Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: "Vì sao chúng ta phải ra sức củng cô" miền Bắc thật vững mạnh...?" và Ngưòi đã giải thích cặn kẽ rằng: "Lý do rất giản đơn. Như tôi đã có dịp trình bày trưóc Đại hội Mặt trận Tổ quốc: "Nền có vững, nhà mới chắc; gốc có mạnh, cây mới tốt. Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ lực lượng đấu tranh của toàn dân ta, cho nên chúng ta phải làm cho nó thật vững, thật mạnh... Miền Bắc phải là cái đầu tàu thật vững, thật tốt ấy để đưa cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn”.

Không chỉ xác định vị trí vai trò của hậu phương đối với chiến tranh, Hồ Chí Minh cờn chỉ rõ nhiệm vụ nội dung xây dựng hậu phương. Năm 1946, trong bài "Hỏi và trả lời" Hồ Chí Minh nói: "Có người hỏi: Chiến sĩ đánh trước mặt trận, đồng bào ở hậu phương nên làm việc gì?

Trả lòi: Chiến sĩ hy sinh xương máu để giữ đất nước. Bụng có no, thân có ấm mới đánh được giặc.

Làm ra gạo thóc cho chiến sĩ ăn, làm ra vải vóc cho chiến sĩ mặc. Đều nhò nơi đồng bào ỏ hậu phương.

Muôn giúp cho chiến sĩ ăn mặc đầy đủ, thì phải ra sức tăng gia sản xuất, nuôi nhiều gà, vịt, lợn, bò, giồng nhiều lúa, khoai, ngô, đậu. Hậu phương thắng lợi, thì chắc tiền phương thắng lợi"1.

Để xây dựng hậu phương vững mạnh, Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng một cách toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hoá; xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Trong đó, vấn đề quan trọng hàng đầu là xây dựng cơ sở chính trị trong nhân dân, vì “hậu phương vững chắc nhất là lòng dân". Theo Người, xây dựng chính quyền vững mạnh là điều kiện cơ bản để củng cô", phát triển hậu phương; xây dựng hậu phương gắn liền với xây dựng chế độ mới nhằm phát huy tính ưu việt của chế độ mới trong huy động sức mạnh to lớn của nhân dân cho chiến tranh.

Để xây dựng hậu phương, Người còn chủ trương giữ vững và tăng cưòng đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự

giúp đỡ của các nước anh em, sự đồng tình ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước, phát huy đến mức cao nhất những điều kiện thuận lợi của thời đại.

Qua thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng xây dựng hậu phương chiến tranh. Từ việc xây dựng các cơ sở chính trị ban đầu đến xây dựng những căn cứ địa cách mạng, những vùng giải phóng, rộng lớn... Đó là một nhân tố quan trọng để tập hợp và huy động sức mạnh to lớn của nhân dần cả nước để giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn, vừa sản xuất, phát triển kinh tế, chủ động củng cố quốc phòng, sẵn sàng bảo vệ miền Bắc, vừa chi viện sức người, sức của cho Miền Nam. Trên thực tế miền Bắc đã thực sự phát huy sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của cả dân tộc và thời đại để đánh thắng đế quồc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004,Tr.7)

 

302 nhac
259 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
245 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
272 nhac
236 nhac
242 nhac
194 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
227 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
245 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
160 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
254 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 67

Trong tháng : 337

Tổng truy cập : 67991