logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

TÊSHÔM KÊBÊĐÊ*

HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM CỦA QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM

Người ta nhận thấy bản chất khoa học của học thuyết Mác Lênin thông qua mục đích của học thuyết này. Mục đích đó là cung cấp một phương pháp tìm kiếm những giải pháp đúng đắn nhằm biến các tiềm năng của quá trình lịch sử thành hiện thực. Về mặt này, sử dụng những kinh nghiệm thực tế của mình, Hồ Chí Minh đã đặt tư tưởng lý luận của Người trên cơ sở di sản của V. I. Lênin trong việc tìm kiếm một cách sáng tạo con đường cụ thể cho việc giải quyết các vấn đề quốc tế và các vấn đề dân tộc.

Để phân tích tỉ mỉ những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đề cập ngắn gọn đến quá khứ trước kia của Người là một cách làm thích hợp. Hồ Chí Minh, người sáng lập phong trào cộng sản ở Việt Nam, sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhân sĩ yêu nước gốc nông dân tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam1. Từ khi còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã chứng kiến nỗi khổ đau của quần chúng bị chà đạp dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Khi lớn lên, Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự phát triển của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp với nhiều hình thức khác nhau. Ảnh hưởng từ nguồn gốc gia đình cùng với truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của nhân dân đã giúp Người trưởng thành, trở thành một người yêu nước kiên định2.

Năm 1911, làm phụ bếp trên một tàu buôn của Pháp, Hồ Chí Minh đã tới một số thành phố ở châu Á, châu Phi và trong hoàn cảnh đó Người được chứng kiến nỗi bất công của ách thống trị thực dân3. Năm 1913, tại Luân Đôn, Người đã tham gia một tổ chức cách mạng gọi là Hiệp hội những công nhân hải ngoại. Năm 1914, Người tới Mỹ, nơi Người đã thu thập được những thực tế để viết một bài báo bóc trần tính chất lắt léo và mâu thuẫn của nền dân chủ và văn minh tư sản4. Sống ở Pari, Người đã gửi tới Hội nghị hoà bình Vécxây bản yêu sách về quyền tự quyết cho nhân dân Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Khi ở Pháp, Người đã có một vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Người đã tham gia tích cực trong những câu lạc bộ cấp tiến của giai cấp công nhân và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp5.

Hồ Chí Minh đã thể hiện tình yêu nước và chủ nghĩa quốc tế với việc tổ chức những người cấp tiến từ các thuộc địa của Pháp trong Hội liên hiệp thuộc địa. Là một nhà cách mạng đầy nhiệt huyết, Hồ Chí Minh thể hiện tài năng tổ chức và tuyên truyền. Dưới sự chỉ đạo của chính Người, Hội liên hiệp thuộc địa đã thường xuyên có các cuộc họp và xuất bản tờ báo Le Paria (Người cùng khổ), một phương tiện để đề cập đến các vấn đề thực dân và lên án chủ nghĩa đế quốc6.

Những hoạt động đầy tính chiến đấu và quan điểm khoa học của Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của giới lãnh đạo Quốc tế Cộng sản tại Mátxcơva, coi Người là một nhà cách mạng có những hứa hẹn đặc biệt. Mùa hè năm 1923, người được triệu tập đến Mátxcơva để làm việc tại trụ sở của Quốc tế Cộng sản. Người là một trong những thành viên sáng lập Quốc tế Nông dân và đã tham gia Đại hội V Quốc tế Cộng sản được tổ chức tại Mátxcơva, vào năm 1924. Để bảo đảm cho chiến lược Quốc tế Cộng sản ở châu Á, Nguyễn Ái Quốc đã cụ thể hoá sâu sắc việc thành lập phong trào cách mạng mácxít ở Việt Nam7.

Năm 1925, làm việc ở Trung Hoa, Người đã tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1930, tại Hồng Kông, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào phong trào cách mạng Việt Nam. Do những cố gắng bền bỉ của Người, cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam đã được tăng cường8.

Như những sự kiện tiếp theo đã chứng minh, chủ nghĩa Mác Lênin và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đã tràn tới và thâm nhập vào xã hội Việt Nam nhờ những cố gắng của Hồ Chí Minh. Những nội dung giảng dạy và chỉ thị cách mạng của Người, trong đó có tính đến các mặt thực tiễn của xã hội Việt Nam đã đặt cơ sở cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của các nhà luận mácxít lêninnít là làm phong phú thêm nội dung hoạt động của giai cấp công nhân thế giới, các phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc. Việc vạch ra và hoàn thiện những kế hoạch phát triển của xã hội sẽ bảo đảm cách nhìn nhận lịch sử dẫn tới việc tiếp thu một cách sáng tạo những kinh nghiệm mới trong quá trình cách mạng thế giới.

Việc có một quan niệm rõ ràng về quan hệ giữa quốc tế và quốc gia cùng với những quy luật tương ứng về nội dung của thời đại lịch sử cận đại có ý nghĩa quyết định trong việc định rõ chiến lược và chiến thuật của cuộc đấu tranh cách mạng. Như V.I.Lênin đã nói: “Chỉ có sự hiểu biết về những nét cơ bản của một thời đại, mới là cơ sở để hiểu những nét cụ thể của nước này hay nước khác”9. Cùng với điều đó, việc tiếp thu một cách có hệ thống và sáng tạo giúp xác định sự thống nhất biện chứng giữa tính quốc tế và tính dân tộc, và do đó cho thấy những nét riêng biệt và đặc điểm của phong trào cách mạng của một nước. Về điều này, những thành tựu thực tiễn và lý luận nổi lên từ toàn bộ những kinh nghiệm và tư tưởng cách mạng của tất cả các nước trên thế giới cho thấy sức mạnh của tác động tư tưởng đối với vận mệnh của loài người.

Thế giới trong thời đại ngày nay là một chỉnh thể của tính phụ thuộc lẫn nhau và sự gắn bó hữu cơ. Mặc dù đa dạng, nó phản ánh sự tác động lẫn nhau giữa tính quốc tế và tính quốc gia cũng như phản ánh những biểu hiện của các quy luật chung trong khuôn khổ của những đặc thù nằm trong tình hình cụ thể của nước này hay nước kia10. Vì vậy, trong phạm vi vấn đề này, tôi muốn nói những tư tưởng của Hồ Chí Minh vẫn phù hợp với thời đại ngày nay.

Sự đánh giá chính trị sâu sắc dựa trên những nguyên tắc dân chủ của những người mácxít đã dẫn Hồ Chí Minh đến việc tăng cường và phát triển lý luận lêninnít về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Trong một loạt bài phát biểu và phân tích sâu sắc về chủ nghĩa thực dân, Hồ Chí Minh đã vạch trần sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á11. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của mình, Người đã bóc trần bộ mặt xảo quyệt mà chủ nghĩa đế quốc sử dụng để khuất phục giai cấp vô sản ở chính quốc và ở các thuộc địa. Về mặt này, những tư tưởng của Hồ Chí Minh có ảnh hưởng to lớn trong việc khuyến khích và cung cấp tri thức cho các lãnh tụ của giai cấp công nhân và các nhà cách mạng ở Á, Phi và Mỹ Latinh giải quyết một cách triệt để vấn đề dân tộc12.

Sức sống của những tư tưởng Hồ Chí Minh là ở khả năng có thể vận dụng một cách sáng tạo phương pháp luận mácxít lêninnít vào điều kiện của Việt Nam. Vì vậy, trong giai đoạn khủng hoảng của chủ nghĩa thực dân sau Chiến tranh thế giới thứ hai tại Lào, Campuchia, Angiêri, Môdămbích, Ănggôla, đã có những diễn biến chống thực dân thành công nhất, đem lại động lực cho một mặt trận thống nhất chống đế quốc.

Hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội được quyết định bởi sức mạnh và chất lượng của Đảng để đạt đến những mục tiêu đã đề ra của mình. Hơn nữa, là hạt nhân của hệ thống chính trị, Đảng có trách nhiệm hướng dẫn quần chúng xây dựng xã hội mới. Để đạt mục đích xã hội, việc xây dựng Đảng trên cơ sở dân chủ là một nhiệm vụ thiết yếu quyết định tính năng động của hệ thống chính trị. Vì lẽ đó, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, trong khuôn khổ của những nguyên tắc dân chủ với tất cả những mặt lý luận và thực tiễn của nó, đã trở thành sinh lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc xây dựng Đảng đòi hỏi sự gắn bó của những cán bộ Đảng, Nhà nước và cán bộ của các tổ chức quần chúng. Nếu không có một chính sách cán bộ đúng thì không thể thực hiện được vai trò tiên phong của Đảng. Nói cách khác, như Hồ Chí Minh đã viết: Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải thấm nhuần sâu sắc đạo đức cách mạng và thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trong việc động viên và làm thức tỉnh các hoạt động chính trị xã hội của quần chúng. Vì vậy, sự trong sáng của Đảng là một nhân tố có ý nghĩa quyết định nhằm củng cố cơ sở xã hội và sức mạnh của Đảng, để Đảng hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình trong việc đánh thắng phát xít Nhật, thực dân Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ.

Vì vậy, ý nghĩa lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học thuyết về Đảng là sức mạnh đã nêu ra được một tấm gương cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

Trong việc vạch ra chiến lược cách mạng để giải phóng Việt Nam khỏi ách đế quốc và thực dân mới, Hồ Chí Minh xem xét đặc thù của tình hình Việt Nam một cách cụ thể nhất. Người đã đưa ra những tư tưởng mới phát triển học thuyết mácxít về cách mạng và khoa học quân sự. Những tư tưởng về học thuyết quân sự của Hồ Chí Minh bao gồm một lý luận toàn diện với nhiệm vụ cụ thể cho quân đội, dân quân và nhân dân trong các giai đoạn của cuộc kháng chiến toàn quốc13. Dựa trên sự đánh giá sâu sắc về lý luận của Người về thực tế khách quan, Đảng đã vũ trang, xây dựng và phát triển khả năng của ba thứ quân. Đồng thời sự phối hợp các cuộc đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao đã đem lại một sức mạnh cách mạng mạnh mẽ đánh đuổi đế quốc Pháp và Mỹ. Điều cần lưu ý là cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và sự hy sinh của họ nhằm bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình là một bằng chứng sinh động về vai trò của quần chúng. Vì vậy, mục tiêu cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi và những thắng lợi phi thường của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn kinh nghiệm cho các đảng anh em ở châu Phi, đang bền bỉ chiến đấu chống các thế lực phản động quốc tế và tay sai gây rối.

Trước Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu. Những nỗ lực hoà bình của nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa đã bị cản trở bởi phát xít Nhật, đế quốc Pháp và Mỹ. Để đối phó với âm mưu của chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận về ba cuộc cách mạng và lý luận đó là một cái mốc trong tư tưởng của những người theo học thuyết Mác14. Lý luận này nêu rõ rằng chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng không chỉ trong điều kiện hòa bình mà cả trong điều kiện chiến tranh. Về thắng lợi của ba cuộc cách mạng có thể thấy là những kiến nghị của Hồ Chí Minh về tăng cường sản xuất và đẩy mạnh tiết kiệm đã có một tác động lớn đối với cuộc chiến tranh lâu dài và giáo dục tư tưởng tự lực cho nhân dân. Việc Đảng và nhân dân áp dụng một cách sáng tạo những huấn thị của Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn vào việc “lãnh đạo kháng chiến kiến quốc đến thắng lợi”15. Vì vậy, tư tưởng phong phú này đã trở thành đại diện cho một cách nhìn mới ở Ănggôla, Môdămbích và Êtiôpi, những nước đã đi vào con đường cách mạng dân tộc dân chủ.

KẾT LUẬN

Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn kính là một nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận và hơn nữa là một nhà chiến lược thiên tài. Là một nhà lý luận mácxít -lêninnít, Người đã kế tục và phát triển các tư tưởng của Mác và Lênin trong bối cảnh của cuộc tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản và của cả quá trình cách mạng thế giới.

Những quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh và khả năng trong việc sử dụng sáng tạo phương pháp lịch sử và duy vật để giải quyết các hiện tượng xã hội là nguồn gốc tạo nên những tư tưởng lỗi lạc của Người. Những tư tưởng của Người đã được kiểm nghiệm và thực hiện trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, đã mở ra những tiềm năng chưa từng có cho các phong trào giải phóng dân tộc.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thời điểm lịch sử hiện nay cũng là một nguồn động lực quan trọng đối với các nước châu Phi trong cuộc đấu tranh vì sự thống nhất và phát triển kinh tế xã hội của dân tộc mình./.

 

Nguồn: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn,

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr.82-88.

_____________

* Phó Giám đốc Học viện Chính trị Trường Đảng Êtiôpi.

1. Shingo Shibata: Những bài học của cuộc chiến tranh Việt Nam: Sự xem xét về mặt triết học cuộc cách mạng Việt Nam, Amsterdam, 1973, tr.134.

2. Shingo Shibata: Những bài học của cuộc chiến tranh Việt Nam: Sự xem xét về mặt triết học cuộc cách mạng Việt Nam, Sđd, 1973, tr.134.

3. William Duiker: Con đường đến quyền lực của những người cộng sản ở Việt Nam, Colombo, 1981, tr.15.

4. Shingo Shibata : Những bài học của cuộc cho tranh Việt Nam: Sự xem xét về mặt triết học cuộc cách mạng Việt Nam, Sđd, tr.135.

5. William Dulker: Con đường đến quyền lực của những người cộng sản ở Việt Nam, Sđd, tr.16.

6. Xem Hồ Chí Minh và châu Phi, Hà Nội, 1980, tr.38-42 (tiếng Anh).

7. Xem William Duiker: Con đường đến quyền lực của những người cộng sản ở Việt Nam, Sđd, tr.17-18.

8. Xem Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.769.

9. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.29,tr.145.

10. Xem Y.Krasin: Các bài viết lý luận về quá trình cách mạng hiện nay, Mátxcơva, 1985, tr.178.

11. Xem Shingo Shibata: Những bài học của cuộc chiến tranh Việt Nam: Sự xem xét về mặt triết học cuộc cách mạng Việt Nam, Sđd, tr.138.

12. Xem Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, tr.29-41.

13. Xem Trường Chinh: Tuyển tập, Sđd, tr.772.

14. Xem Lê Duẩn: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.229.

15. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.6, tr.78.

299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 6

Trong tháng : 124

Tổng truy cập : 67778