logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Trung tướng GS. TS. HOÀNG PHƯƠNG*

 

Cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam là tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa đế quốc, con đường cách mạng vô sản. Trong phạm trù cách mạng vô sản, cách mạng ở thuộc địa gắn với cách mạng ở chính quốc và phải tiến hành bằng con đường bạo lực. Độc lập tự do không thể giành được bằng cầu xin. “Cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”1. Cách mạng phải có lực lượng và phương pháp để đập tan sức mạnh đàn áp của kẻ thù. Và cuộc đấu tranh này của nhân dân cách mạng phải toàn thắng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời hoạt động của mình để tìm cách giành cho sự toàn thắng đó. Người xác định “đã hy sinh làm cách mệnh thì nên làm cho đến nơi... Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”2. Vì vậy, Người đã để nhiều thời gian và công sức nghiên cứu về quân sự. Con đường cách mạng vô sản tất yếu dẫn Người đến với học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác Lênin, giúp người vượt qua được những hạn chế của những quan điểm, khuôn phép lỗi thời của hệ tư tưởng quân sự phong kiến và tư sản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bác bỏ quan điểm lỗi thời, phản động của bọn thống trị, coi quân sự là công việc của “con nhà binh”, đầy nguy hiểm và khó khăn. Dưới chế độ thuộc địa chỉ có những tướng tá am hiểu binh thư, thạo việc điều binh khiển tướng, quen nghề trận mạc, có nhiều võ công, hiển hách... mới gánh vác được việc binh đao. Chiến tranh với khái niệm mơ hồ được “nhà nước bảo hộ” dùng làm con ngáo ộp để dọa dẫm và răn đe mọi hành động vũ trang cách mạng. “Quân đội nhà nước” được thần thánh hóa để làm công cụ đàn áp dân lành. Ai đụng đến nó là bị tai ương. Nó “ra tay” ở đâu là ở đó gặp hoạn nạn. Những luận điệu xằng bậy, phản động của thực dân, đế quốc đã làm cho quần chúng nhận thức mơ hồ về đấu tranh vũ trang, không tin tưởng vào khả năng đánh đổ chính quyền của giai cấp thống trị.

Kết hợp lý luận khoa học với thực tiễn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu, tìm tòi, chuẩn bị cả về lý luận và tổ chức cho khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng để đánh thắng kẻ thù. Với kiến thức uyên bác, tinh thần độc lập suy nghĩ, Người rút ra từ lịch sử Việt Nam và lịch sử cách mạng thế giới, đặc biệt là cách mạng Tháng Mười Nga, cách mạng Trung Quốc những bài học kinh nghiệm về đấu tranh vũ trang. Người biên soạn nhiều tài liệu quân sự có giá trị lý luận và thực tiễn, tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng về đường lối và phương pháp cách mạng cũng như về các hình thức đấu tranh. Người giải thích: Chiến tranh là kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực. Không có cuộc chiến tranh nào lại không nhằm thực hiện mục đích chính trị do giai cấp lãnh đạo chiến tranh đã theo đuổi nhưng không đạt được bằng những biện pháp hòa bình. Vì vậy, theo Lênin thì chiến tranh chẳng qua chỉ là chính trị từ đầu đến cuối. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giành độc lập tự do của mình, nhân dân Việt Nam cầm vũ khí để chiến đấu trên mặt trận quân sự là việc phải làm, có thể làm được và nhất định phải thắng. Quân sự không phải là lĩnh vực dành riêng cho giai cấp thống trị. Quần chúng cách mạng phải xông vào lĩnh vực này, làm tê liệt và đánh bại mọi thủ đoạn quân sự của kẻ thù. Chiến tranh phản cách mạng phải bị đánh bại bởi chiến tranh cách mạng. Những luận điểm nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng cho nhân dân Việt Nam khỏi những nhận thức và tư tưởng mơ hồ mà bọn thống trị vẫn thường gieo rắc. Đấu tranh quân sự có mục đích chính trị rõ rệt, mang tính chất chính trị sâu sắc. “Chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc”3. Mặt khác, “quân sự phải phục tùng chính trị”. Vì “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”4. Quân sự và chính trị phải đi song song với nhau. Chính trị đi vào quân sự làm cho hành động quân sự không phải là quân sự đơn thuần, không phải là hành động mù quáng mà là hành động tự giác. Hoạt động quân sự có “hồn” chính trị đúng đắn giúp cho các lực lượng vũ trang cách mạng có cơ sở vững chắc để hoàn thành mọi nhiệm vụ và tiến bộ không ngừng.

Từ một xã hội thuộc địa, nổi dậy đánh đuổi thực dân để tự giải phóng cho mình, đó là một sự nghiệp vô cùng khó khăn, đầy hiểm nguy và gian khổ. Hiểu rõ thực tế đó và kiên quyết giành thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi theo con đường cách mạng vô sản và đề ra chiến lược và sách lược để thực hiện cách mạng bạo lực, tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Để giải quyết những vấn đề quân sự có tính quy luật của cách mạng giải phóng dân tộc này, Người khẳng định việc đánh giặc cứu nước không phải chỉ là nhiệm vụ của quân đội và các lực lượng vũ trang khác. Đấu tranh quân sự không phải là mặt trận duy nhất để đánh thắng quân thù. Kháng chiến phải toàn diện. Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội... đều là những mặt trận quan trọng cùng phối hợp với nhau để đánh giặc. Quân sự là việc chủ chốt trong kháng chiến nhưng không thể tách rời các mặt đấu tranh khác. Và ngay trên mặt trận quân sự, đánh giặc cũng không phải chỉ có quân đội mà còn có dân quân, du kích, tự vệ và cả những người không nằm trong tổ chức của các lực lượng vũ trang nữa. Hồ Chủ tịch đã định hướng và mở rộng khái niệm chiến tranh nhân dân.

Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và với niềm tin không gì lay chuyển nổi vào sức mạnh to lớn của nhân dân, Người tìm thấy lực lượng là ở ngay trong dân. Nhưng lực lượng đó phải được tổ chức chặt chẽ, giáo dục và huấn luyện chu đáo. Làm được như vậy thì sẽ mạnh vô cùng, không có quân đội xâm lược nào, không vũ khí tối tân nào có thể địch nổi. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ và cụ thể của Người, cả nước đã đứng lên, kiên quyết kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện lời dạy của Người “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Để tập hợp và sử dụng lực lượng của toàn dân trong cuộc chiến tranh nhân dân, việc giáo dục chính trị tư tưởng là vô cùng quan trọng. Giác ngộ cho mọi người về mục đích đấu tranh, nhiệm vụ chiến đấu trên các mặt trận, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng là cơ sở vững chắc để tổ chức và phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Hết lòng chăm lo cải thiện đời sống của quân và dân, thực hiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc là mối quan tâm thường xuyên của Người. Dân sinh được cải thiện, dân trí được mở mang, dân chủ được thực hiện, công bằng xã hội được bảo đảm là những yêu cầu mà Người đề ra cho cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải thực hiện để bồi dưỡng sức dân, động viên toàn dân quyết tâm kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân là tổ chức nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Các lực lượng đó, trước hết là quân đội nhân dân thường xuyên được chăm sóc, giáo dục và hướng dẫn hành động trong xây dựng và chiến đấu. Quân đội nhân dân phải có bản chất giai cấp công nhân vững vàng, thực sự là một quân đội gắn bó với nhân dân, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là một đội quân chiến đấu, đồng thời cũng là một đội quân công tác, một đội quân sản xuất. Nguồn sức mạnh của quân đội bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, của giai cấp công nhân với hệ thống tổ chức Đảng và tổ chức cơ quan, cán bộ chính trị từ toàn quân đến cấp cơ sở. Việc xây dựng quân đội, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, phải nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt. Chất lượng chính trị là hạt nhân. Giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đường lối của Đảng, nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ của quân đội là những nội dung giáo dục thường xuyên làm cơ sở cho việc củng cố kỷ luật tự giác, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế. Đó cũng là cơ sở bảo đảm cho huấn luyện và tác chiến thắng lợi. Để xây dựng một quân đội như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chỉ huy quân sự. Người dạy: “Cán bộ không có đội viên, lãnh tụ không có quần chúng, thì không làm gì được. Bởi vậy cần phải thương yêu đội viên. Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên…”5.

Chức năng chủ yếu của quân đội là đánh giặc. Để đánh thắng kẻ địch có quân đội nhà nghề được trang bị đầy đủ bằng những vũ khí và khí tài hiện đại, không những phải quyết đánh mà còn phải biết đánh thắng. Chiến tranh nhân dân Việt Nam với tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nền tảng phải có nghệ thuật quân sự tài giỏi. Đó là nghệ thuật lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, biết phát huy ưu thế chính trị, tinh thần hơn địch thành sức mạnh vật chất kết hợp với trang bị có trong tay để thắng địch. Chiến tranh du kích có tầm vóc chiến lược. Cuộc kháng chiến đi từ chiến tranh du kích phát triển lên chiến tranh chính quy. Hai phương thức này kết hợp chặt chẽ với nhau tạo nên thế trận và sức mạnh vô cùng lợi hại để tiến công địch với các hình thức chiến thuật, các quy mô thích hợp cả ở trước mặt và sau lưng địch. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam coi trọng việc dùng mưu, lập kế, bày thế trận hiểm hóc để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, chiến dịch và chiến lược. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và các mặt đấu tranh khác, vừa tác chiến vừa làm công tác binh vận và địch vận, là những biện pháp rất quan trọng để thực hiện tư tưởng tiến công. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam theo tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra yêu cầu có ý nghĩa chiến lược là tiêu diệt địch nhưng hết sức giữ gìn lực lượng ta, làm cho ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Vì vậy, quân đội nhân dân phải tranh thủ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, thực hiện vừa chiến đấu vừa xây dựng, rút kinh nghiệm kịp thời qua các trận đánh, các chiến dịch là biện pháp để nâng cao chất lượng, bồi dưỡng cán bộ và cơ quan. Nghệ thuật quân sự Việt Nam đòi hỏi phải luôn luôn nghiên cứu tình hình địch và ta, đánh giá đúng đắn những mặt mạnh và yếu của hai bên để làm cơ sở tin cậy cho việc xác định quyết tâm và làm kế hoạch tác chiến. Tránh chủ quan khinh địch, mất cảnh giác là điều mà Bác Hồ thường xuyên nhắc nhở quân đội. Người nói: dù địch thua đến 99% nó cũng rán sức cắn lại.

Sức mạnh của chiến tranh nhân dân còn do hậu phương vững chắc, nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi trong chiến tranh bảo đảm. Sự vững chắc đó trước hết là do lòng dân tin vào đường lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, do đó một lòng một dạ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, sản xuất và xây dựng hậu phương để biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành kết quả cụ thể. Vì vậy, củng cố hậu phương trước hết là củng cố lòng dân. Hồ Chủ tịch căn dặn cán bộ và đảng viên phải gương mẫu chấp hành mọi nghị quyết và chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước, tận tụy phục vụ quần chúng, làm người đầy tớ trung thành của nhân dân. Các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước phải chăm lo xây dựng chính quyền cách mạng, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, quan tâm cải thiện đời sống nhân dân, rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư thì mới làm cho dân gắn bó với cách mạng, với kháng chiến và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chế độ chính trị mà họ yêu quý. Đoàn kết toàn dân có ý nghĩa chiến lược to lớn. Đoàn kết trong Đảng, trong bộ máy chính quyền các cấp, trong các lực lượng vũ trang là hạt nhân để xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, thực hiện cả nước đều thống nhất ý chí, thống nhất hành động trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Chiến tranh nhân dân chỉ có thể thắng lợi bởi những con người hiểu rõ mục đích cuộc chiến tranh mà mình tiến hành, nắm vững đường lối và phương pháp tiến hành cuộc chiến tranh đó, dũng cảm và thông minh trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các chiến sĩ và cán bộ trong các lực lượng vũ trang, trong quân đội nhân dân phải quán triệt đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng, rèn luyện nâng cao trình độ nghệ thuật quân sự, biết thực hiện chức năng của mình theo đường lối đó trong thế trận của cả nước đánh giặc, chấp hành nghiêm kỷ luật nhưng không máy móc, rất linh hoạt nhưng không tùy tiện. Những con người đó phải biết sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong tay, tạo ra nhiều cách đánh giỏi, biến hóa linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các hình thức đấu tranh trên các mặt trận kháng chiến. Chiến tranh nhân dân là chiến tranh chính nghĩa cho nên nó có thể và cần phải dựa vào sức mình là chính để tạo nguồn sức mạnh đánh địch. Cũng chính vì chiến tranh chính nghĩa nên nó lại có thể và cần phải tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của các dân tộc trên thế giới. Sức mạnh của ta kết hợp với sức mạnh của thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trước mọi kẻ thù.

Chiến tranh nhân dân với những tư tưởng và quan điểm nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo thì mới giành được thắng lợi. Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc kháng chiến ví như những ngọn đèn. Máy mạnh thì đèn sáng. Vì vậy, Hồ Chủ tịch thường xuyên chăm lo việc xây dựng Đảng, đảng viên và cán bộ của Đảng “phải vì Đảng, vì dân mà hăng hái phấn đấu. Phải chịu khó học tập... để nâng cao năng lực, làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống của nhân dân ngày càng no ấm, tươi vui”6.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là người đã tìm ra đường lối giải phóng dân tộc trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, là nhà quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam mà còn là nhà tổ chức thiên tài. Người không chỉ đề ra đường lối, sách lược cách mạng chính xác mà còn tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đó. Tài năng tổ chức của Người biểu hiện nổi bật trong việc vận động quần chúng làm cách mạng, thực hiện các hình thức đấu tranh kể cả chiến tranh ác liệt chống những kẻ thù hung hãn nhất. Hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, Người coi việc tuyên truyền, giải thích và thuyết phục quần chúng tự giác làm cách mạng là một khâu then chốt để vận động quần chúng. Vừa động viên, hướng dẫn hành động cho các tầng lớp nhân dân, Người vừa theo dõi, lắng nghe ý kiến quần chúng, rút kinh nghiệm để bổ sung và hoàn chỉnh đường lối, chủ trương cho phù hợp với tình hình. Thông cảm với hoàn cảnh chiến đấu gian khổ của chiến sĩ và đồng bào, Người rất chú ý tạo điều kiện cần thiết để mọi người bớt khó khăn, vất vả và hoàn thành được nhiệm vụ. Tôn trọng dân, hết sức dân chủ, Người có biệt tài quyết đoán chính xác và đúng lúc. Hồ Chủ tịch là người nắm vững và thực hiện tuyệt vời nguyên tắc tập trung dân chủ. Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không giành cho mình đặc quyền đặc lợi nào. Người khuyên đồng bào và chiến sĩ làm những điều gì thì Người cũng thực hiện những điều đó với tinh thần thanh thản, gương mẫu. Với tác phong khẩn trương, chính xác và nghiêm túc, Người sắp xếp công việc theo kế hoạch, coi trọng việc kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để tìm cách giành thắng lợi mới. Với tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, lòng yêu thương vô bờ bến dành cho các tầng lớp đồng bào, chiến sĩ và tác phong gương mẫu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức thuyết phục cao đối với nhân dân. Đồng bào cả nước, chiến sĩ và cán bộ các lực lượng vũ trang nhân dân vì thế không hề tiếc công sức và xương máu, bất chấp gian nguy, bao giờ cũng nỗ lực thực hiện những lời kêu gọi, những chỉ thị của Người. Dân tộc ta rất biết ơn những công lao và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại của mình. Người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đến thành công rực rỡ và đã góp một phần quan trọng vào việc làm phong phú thêm kho tàng lý luận cách mạng và lý luận quân sự của chủ nghĩa Mác Lênin, Người đã được thế giới coi là Anh hùng giải phóng dân tộc.

 

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Lịch sử quân sự, số 1-1990.

________________

* Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr.304.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, tr.270.

3,4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr.319,318.

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr.207.

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr. 212.

299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
247 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 8

Hôm nay : 10

Trong tháng : 128

Tổng truy cập : 67781