logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Quan điểm chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những cơ sở chủ yếu sau:

Một là, từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh nhân dân. Ph.Ăngghen, nhà quân sự mácxít vĩ đại, đã nói đến các cuộc chiến tranh nhân dân của nhân dân Pháp (năm 1793), của nhân dân Trung Hoa chống Anh (năm 1857), của nhân dân Phổ chống Pháp (năm 1812). Đặc biệt, ông đã phân tích sâu sắc nguyên nhân thất bại của người Piemông ở Ý chống Áo năm 1849, là không biến được cuộc chiến tranh thông thường thành cuộc chiến tranh nhân dân của một dân tộc nhỏ, một quân đội ít mạnh hơn chống lại thế lực ngoại xâm lớn hơn.

Phát triển tư tưởng của Mác - Ăngghen, trong lời kêu gọi "Tổ quốc xã hội chủ nghĩa lâm nguy" V.I.Lênin chỉ rõ: Tất cả mọi lực lượng, tất cả mọi tài nguyên của đất nước đều phải dành cho công cuộc bảo vệ cách mạng. Tất cả mọi lực lựơng của nhân dân đều phải được động viên cho cuộc chiến tranh đó. Ông còn khẳng định: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện giữa các bên tham chiến.

         Hai là, xuất phát từ thực tiễn, từ đặc điểm các cuộc chiến tranh của nhân dân ta trong lịch sử chống xâm lược. Đó là các cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ nền độc lập của dân tộc, tự do dân chủ cho nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Tư tưởng xuyên suốt trong đánh giặc giữ nước của dân tộc ta là "cả nước chung lòng, toàn dân đánh giặc”  là truyền thống "trăm họ là binh", “Vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận, cả nước chung sức… khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc, đó là thượng sách để giữ nước" của Trần Quốc Tuần; là “Dựng gậy làm cờ, dân chúng bốn phương tụ hội" của Nguyễn Trãi, "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"... Đó còn là truyền thống của dân tộc về sử dụng, phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để đánh giặc bằng mọi cách, không chỉ bằng quân sự mà cả bằng chính trị tinh thần: đánh giặc bảng thế hiểm trở của núi sông; đánh bằng mọi thứ vũ khí, bằng cách  phá hoại, tịch thu lương thảo của địch, thực hiện vườn không nhà trống... Hơn nữa. các cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc thường phải đương đầu với kẻ thù có tiềm lực quân sự, tiềm lực kinh tế mạnh hơn, nên ta phải phát huy sức mạnh toàn dân, toàn diện để tạo nên sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi trong chiến tranh. Đây là nét đặc sắc, độc đáo trong truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta đã được Hồ Chí Minh kế thừa phát triển.

Ba là, từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta: cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đều mạnh hơn ta về kinh tế, quân sự lẫn trang bị vũ khí. Chúng lại thường dùng những thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, xảo quyệt nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bao vây cô lập ta về ngoại giao; chúng cũng không chỉ đơn thuần đánh ta về quân sư, mà đồng thời tấn công ta trên tất cả các mặt trận. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải sử dụng lực lượng toàn dân, sức mạnh toàn diện của đất nước để chống lại chúng.

Từ những cơ sở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển chiến tranh nhân dân Việt Nam bằng những quan điểm rất sáng tạo “chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện". Đó là sự nhạy cảm tuyệt vời về tư tưởng "lấy dân làm gốc", "có dân là có tất cả", bắt nguồn từ sự đánh giá đúng vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong đấu tranh cách mạng. Đó cũng là cơ sở cho việc xây dựng lòng tin của Đảng đối với quần chúng nhân dân, biết dựa vào nhân dân để tiến hành đấu tranh cách mạng, đồng thời là điều kiện cho phép để thực hiện toàn dân, toàn diện kháng chiến.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.63)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 5

Hôm nay : 60

Trong tháng : 60

Tổng truy cập : 55804