logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Thiếu tướng, PGS. TS. CAO THƯỢNG LƯƠNG*

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà chiến lược thiên tài, người tổ chức vĩ đại; là vị thống soái tối cao, là nhà quân sự lỗi lạc đã dẫn dắt toàn dân và toàn quân ta làm nên những chiến công lừng lẫy, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cuối cùng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thiên tài quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ở chỗ biết vận dụng quy luật của đấu tranh cách mạng chống đế quốc xâm lược trong thời đại ngày nay, qua hiện tượng thấy bản chất của sự vật, qua hiện tại thấy triển vọng của tương lai. Thiên tài quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ở chỗ đi đôi với chiến lược kiên cường, lại biết vận dụng những sách lược thích hợp, lợi dụng mọi chỗ yếu của kẻ địch, dồn kẻ địch đến thế thua, thế yếu, thế cô lập cao độ, từ đó mà chiến thắng chúng. Thiên tài quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đánh giá đúng kẻ thù, quyết đánh và quyết thắng, đồng thời biết đánh và biết thắng.

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Đảng ta giải quyết đúng đắn hàng loạt vấn đề có tầm quan trọng quyết định đối với thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước. Những vấn đề cực kỳ trọng đại ấy bao gồm từ việc định ra đường lối chính trị, đường lối quân sự đến việc chỉ đạo chiến lược, điều khiển chiến đấu và đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng kịp thời có những quyết định rất sáng suốt, kể cả những vấn đề nghệ thuật quân sự, điều binh khiển tướng trong những thời cơ trọng yếu.

Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin vô địch, Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm vững khoa học đấu tranh cách mạng, khoa học chiến thắng mọi kẻ thù trong khởi nghĩa và chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu địch, hiểu ta, hiểu thời, hiểu thế, biết lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù và phân hóa kẻ thù, quy tụ được sức mạnh của dân tộc và của thời đại để chĩa thẳng vào kẻ thù, khiến chúng bị tấn công, bất lợi và thất bại; còn sức chiến đấu của nhân dân thì được nhân lên gấp bội, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã in dấu ấn sâu sắc thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thiết lập và giữ vững chính quyền cách mạng trong thời kỳ trứng nước và chính quyền cách mạng trong thời kỳ đầu trứng nước, biết lợi dụng, phân hóa, cô lập kẻ thù để chiến thắng.

Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ: ngay sau khi giành được chính quyền thì nhiều kẻ thù xông tới, vừa thù trong giặc ngoài, muốn bóp chết nhà nước cách mạng Việt Nam non trẻ. Vận mệnh cách mạng Việt Nam lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.

Suốt từ ngày thành lập chính quyền cách mạng cho đến cuối năm 1945, bọn phản động Tưởng Giới Thạch và bè lũ tay sai của chúng, đứng đầu là Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, đã dốc toàn lực phá hoại chính quyền cách mạng vừa mới thành lập.

Những sự phá hoại vô cùng ác liệt này đi đôi với nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp đang diễn ra ở miền Nam, những hoạt động chống đối của bọn phản động ở miền núi, bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa giáo ở một số địa phương, nạn đói ở miền Bắc... Tất cả tình hình đó đặt ra cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hàng loạt vấn đề để giữ vững chính quyền cách mạng.

Thực tế lúc ấy, việc đối phó với quân Tưởng và bè lũ tay sai chính là một cuộc đấu tranh chống âm mưu của đế quốc Mỹ; là lúc mà chúng ta phải đối phó với các cường quốc đế quốc Mỹ, Anh, Pháp đang âm mưu xâm lược nước ta. Tình hình cực kỳ khó khăn, phức tạp ấy đòi hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta phải có đường lối khôn khéo, đúng đắn; biết lợi dụng, phân hóa, cô lập kẻ thù, động viên được sức mạnh của cả dân tộc mới giữ vững được chính quyền cách mạng non trẻ. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đứng trước tình hình gay go và cấp bách ấy, Đảng phải dùng mọi cách để sống còn, hoạt động và phát triển, để lãnh đạo kín đáo và có hiệu quả hơn, và để có thời giờ củng cố dần dần lực lượng của chính quyền nhân dân, củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất”1.

Lúc đó, Đảng không thể do dự, đảng phải quyết đoán mau chóng, phải dùng những phương pháp dù là phương pháp đau đớn để cứu vãn tình thế”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta kiên quyết giữ vững chính quyền nhưng rất mềm dẻo trong việc đối phó với quân Tưởng”2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy trước được tình hình, đã cùng Đảng ta đề ra đường lối đấu tranh cụ thể. Sách lược đối với quân Tưởng lúc đó là vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo theo tinh thần kết hợp nguyên tắc cao độ với tính linh hoạt chuyển biến kỳ diệu của đấu tranh cách mạng, “tránh cho được phải chống nhiều kẻ thù cùng một lúc” để tập trung mũi nhọn chống thực dân Pháp, kẻ thù chính của dân tộc ta lúc này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng sáng tạo sách lược “Liên minh thỏa hiệp” tạm thời với kẻ thù theo kinh nghiệm của Lênin, áp dụng những biện pháp đấu tranh thích hợp, phân hóa cao độ hàng ngũ bọn quân phiệt Tưởng và lợi dụng triệt để những mâu thuẫn trong nội bộ chúng để ngăn ngừa những hành động xâm lược của chúng, và ít nhất cũng làm cho chúng bớt hung hăng can thiệp vào nội bộ nước ta. Đối với bọn phản cách mạng thì phân hóa, lôi kéo, trấn áp và tiêu diệt. Cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua được sóng gió.

Trước cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, thiên tài quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu hiện trước hết ở chiến lược “đánh lâu dài” và “đoàn kết toàn dân”, ở phương châm kết hợp chặt chẽ hai hình thức đấu tranh chính trị và quân sự, ở sức mạnh của chiến tranh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Thiên tài đó còn biểu hiện ở quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng để quét sạch quân thù. Người nói: “Dân tộc Việt Nam nhất định phải được giải phóng. Muốn giải phóng thì phải đánh phátxít Nhật và Pháp. Muốn đánh chúng thì phải có lực lượng quân sự. Muốn có lực lượng thì phải có tổ chức. Muốn tổ chức thành công thì phải có kế hoạch, có quyết tâm”3.

Thiên tài đó còn biểu hiện ở ý chí, ở quyết tâm sắt đá quyết chiến, quyết thắng chủ nghĩa đế quốc, đánh thắng liên tục sự xâm lược của ba đế quốc to “Nhật, Pháp, Mỹ”; kết hợp chặt chẽ sự cứng rắn trong nguyên tắc với sự mềm dẻo về sách lược; áp dụng linh hoạt các hình thức và biện pháp đấu tranh. Khi thời cơ đến, “dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập”.

Khi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người kêu gọi đồng bào cả nước đứng dậy: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”4. Người kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến:

“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”5.

Khi đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, đưa quân xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại kêu gọi:

“Chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được ý chí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do”6.

“Dám đánh và dám thắng”, “biết đánh và biết thắng” là biểu hiện thiên tài quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đánh giá kẻ thù, trong niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, sức mạnh truyền thống của dân tộc; trong quyết tâm sắt đá của Người: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”7. Quyết tâm hy sinh chiến đấu ấy là quyết tâm đánh lâu dài vì kẻ thù của chúng ta là những đế quốc to.

Đánh lâu dài trong tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình tiến công địch liên tục “kiên quyết không ngừng thế tiến công”, chỉ tiến không lùi.

Đánh lâu dài là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng; là đánh lùi địch từng bước, đánh đổ bộ từng bộ phận đi đến đánh bại hoàn toàn quân địch; là quá trình lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, phân hóa, cô lập chúng, đồng thời tăng cường và phát triển sức mạnh của cách mạng, của nhân dân, của các lực lượng vũ trang nhân dân để đánh thắng chúng.

Với thiên tài quân sự đó, trong quá trình kháng chiến lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá đúng kẻ địch; dự đoán đúng tương lai, tạo ra những thời cơ lớn, đưa cách mạng tiến lên bằng những bước nhảy vọt và nhảy vọt lớn, giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược thiên tài, trước hết là do nắm bắt, vận dụng sáng tạo quy luật chiến tranh và cách mạng vào điều kiện cụ thể của nước ta trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin; có lập trường kiên quyết cách mạng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”8; ở thiên tài quân sự biết kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, biết lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù, đánh giá kẻ thù và dự đoán được tương lai điều cơ bản xuyên suốt tư tưởng quân sự của Người đó là lòng tin vào sức mạnh của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nêu rõ: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”9.

Trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng nói riêng đã thể hiện điều đó. Quần chúng nhân dân là sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định thắng lợi của mọi cuộc chiến tranh cách mạng.

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên lý đó đã trở thành niềm tin, thành nếp suy nghĩ. Nó cũng là chân lý, đơn giản như những chân lý khác. Và đó chính là quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng và chủ nghĩa Mác Lênin, mà thiên tài quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bắt nguồn từ đó.

 

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật quân sự, số 7, 1990, tr.27-33.

 

––––––––––––––––––

* Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.6, tr.161.

2. Bác Hồ Hồi ký, Sđd, tr.78.

3. Hồ Chủ Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.329.

4,5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.480.

6,7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.108, 407.

8,9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.108, t.10, tr.197.

298 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
175 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
242 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
269 nhac
175 nhac
247 nhac
270 nhac
232 nhac
238 nhac
192 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
241 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
242 nhac
220 nhac
231 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
245 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
285 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
303 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
262 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
205 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 15

Trong tháng : 2959

Tổng truy cập : 67524