logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

PHẠM VĂN ĐỒNG** 

Nhà chiến lược thiên tài

Đường lối cách mạng của Đảng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã huy động đến mức cao nhất lực lượng của nhân dân ta. Đường lối đó một mặt vạch rõ cho nhân dân ta những mục tiêu phấn đấu trước mắt, quyền lợi sống còn của dân tộc, một mặt soi sáng cho nhân dân ta con đường tiến lên, triển vọng của công cuộc xây dựng đời sống mới, xã hội chủ nghĩa.

Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã khéo lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, không có gì ngăn cách hai cuộc cách mạng trong thời gian cũng như trong không gian. Hai cuộc cách mạng đó xen kẽ nhau, hỗ trợ nhau, cuộc trước chuẩn bị và thúc đẩy cuộc sau, cuộc sau hoàn thành những nhiệm vụ cuộc trước chưa làm xong. Trong kháng chiến chống Mỹ, nước ta tạm thời chia thành hai miền với chế độ chính trị khác nhau, Đảng ta vận dụng chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Trong quá trình phát triển của sự nghiệp cách mạng, Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã khéo vận dụng mọi hình thức đấu tranh bí mật, công khai, hợp pháp, bất hợp pháp, tùy từng lúc và từng nơi, dùng bạo lực cách mạng chống và thắng bạo lực phản cách mạng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam ta là cuộc đấu tranh cách mạng có ý nghĩa lịch sử và quốc tế, cuộc đấu tranh cách mạng của thời đại, tuyến đầu và đỉnh cao hiện nay của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. (...) Để tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng đó, Hồ Chủ tịch và Đảng ta vận dụng một chiến lược mà thực tiễn đã chứng tỏ là rất đúng, rất sáng suốt, kết quả là chúng ta đã thắng, đang thắng và nhất định sẽ toàn thắng. Chiến lược đó vận dụng những quy luật phát triển của lịch sử trong thời đại ngày nay, thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc. Chiến lược đó vận dụng những quy luật của chiến tranh cách mạng của nhân dân chống đế quốc xâm lược, chủ yếu là đế quốc Mỹ. Chiến lược đó là sự thể hiện khoa học và nghệ thuật quân sự trong loại chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta đã phát triển đến trình độ cao.

Chiến lược đó chứng minh một cách hùng hồn rằng, trong thời đại ngày nay, chính giai cấp vô sản là người làm chủ sự tiến hóa của lịch sử, giữ quyền chủ động trên vũ đài quốc tế. Một chiến lược như vậy trước hết là một chiến lược tiến công với sức mạnh của hàng triệu quần chúng nhân dân sục sôi phẫn nộ, quyết xông vào dinh lũy của quân thù mà đánh, nắm lấy cơ hội mà chiến đấu và chiến thắng.

Đồng thời, chiến lược đó là một chiến lược đấu tranh bền bỉ, lâu dài, kiên cường, bất khuất, triệt để. Bọn đế quốc xâm lược dựa vào sức mạnh của đội quân nhà nghề với vũ khí hiện đại, muốn đánh mau, thắng mau... Trong điều kiện nước ta, để thắng chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của địch, chúng ta phải vận dụng chiến lược đánh lâu dài, càng đánh, càng thắng, càng mạnh để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Chiến lược đó đòi hỏi sự động viên, tổ chức và phát huy lực lượng vô tận của toàn dân tộc, kiên trì chiến đấu trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, tùy lúc, tùy nơi nặng mặt này hay mặt khác, ngày càng dồn địch vào thế khó khăn bị động, từ đó mà đánh lùi địch từng bước, thắng địch từng phần, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến lược đó đã đưa đến sự hình thành và phát triển không ngừng của những lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị hùng hậu, cột trụ của cuộc chiến tranh nhân dân thiên biến vạn hóa, lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, mọi người đánh giặc, núi sông đánh giặc, tạo cái thế vây hãm địch, làm cho chúng mù quáng và bất lực. “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”1. Kẻ thù đây là đế quốc xâm lược, các loại chư hầu và tay sai của chúng. Lời nói đầy khí phách anh hùng của Hồ Chủ tịch đúng với quân đội ta, với toàn bộ lực lượng vũ trang nhân dân ta, mà cũng đúng với cả dân tộc Việt Nam ta. Nó thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà hằng ngày, hằng giờ cuộc chiến đấu ở miền Nam làm nảy nở những điển hình lạ lùng, kỳ diệu, thông thường không ai tưởng tượng được.

Chiến lược của Hồ Chủ tịch và của Đảng thể hiện đường lối quốc tế đúng đắn. Dựa vào sức đoàn kết chiến đấu của mình là chính, chúng ta luôn luôn ra sức tăng cường sự đoàn kết chiến đấu với nhân dân hai nước láng giềng Lào và Campuchia; chúng ta luôn luôn ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rất to lớn và quý báu của các nước xã hội chủ nghĩa anh em; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ đầy nhiệt tình của các dân tộc bị áp bức, giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Chiến lược của đế quốc Mỹ là một chiến lược toàn cầu, một chiến lược đã lỗi thời và đang phá sản. Chiến lược của ta là sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới chống kẻ thù chung.

Chiến lược của Hồ Chủ tịch và của Đảng ta phát huy đến mức cao sức đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta, của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân toàn thế giới. Đó là một nhân tố quyết định của mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng, như Hồ Chủ tịch thường nói:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

Hồ Chủ tịch và Đảng ta thật là nhà chiến lược thiên tài. Thiên tài ở chỗ “biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Đế quốc Mỹ tuy có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, nhưng không phải vô hạn, (...) đang xuống dốc và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Còn ta là dân tộc Việt Nam hơn bao giờ hết đang giương cao ngọn cờ quyết chiến và quyết thắng của Hồ Chủ tịch với lòng tin vững chắc vào lực lượng không gì thắng nổi của nhân dân ta, đồng thời dựa vào sức mạnh của thời đại, của lịch sử.

Thiên tài ở chỗ biết vận dụng quy luật của cuộc đấu tranh cách mạng chống đế quốc xâm lược trong thời đại ngày nay, qua hiện tượng thấy bản chất của sự vật, qua hiện tại thấy triển vọng và tương lai, từ nước ta thấy cả thế giới.

Thiên tài ở chỗ đi đôi với chiến lược kiên cường lại biết vận dụng những sách lược thích hợp, lợi dụng mâu thuẫn, mọi chỗ yếu của địch, nhằm dồn địch đến chỗ thua, thế yếu, thế cô lập cao độ, để từ đó mà chiến thắng.

Chiến lược đó thiên tài ở chỗ nó quyết đánh và quyết thắng, đồng thời biết đánh và biết thắng.

Đường lối và chiến lược cách mạng của Hồ Chủ tịch và Đảng ta là sự phát triển học thuyết Mác Lênin, sự đóng góp xứng đáng vào kho tàng kinh nghiệm của cách mạng thế giới đối với một loạt vấn đề rất quan trọng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, về chiến tranh nhân dân đánh và thắng đế quốc xâm lược, chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng Đảng kiểu mới, về công nông liên minh và mặt trận thống nhất của dân tộc, về công tác tư tưởng, về đường lối quốc tế đưa tới sự hình thành mặt trận nhân dân thế giới chống xâm lược Mỹ, ủng hộ Việt Nam... Tác phẩm của Hồ Chủ tịch từ buổi đầu của cuộc đấu tranh cách mạng của Người cho đến gần đây từng bước đánh dấu sự phát triển và sự đóng góp đó, phản ánh sáng tỏ quá trình đấu tranh cách mạng và những thắng lợi liên tiếp, ngày cànglớn của Đảng và nhân dân ta. Hồ Chủ tịch và Đảng ta luôn luôn vận dụng sáng tạo lời nói của Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Những thành tựu của chúng ta về lý luận cũng như những thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh cách mạng là thắng lợi của học thuyết Mác Lênin, chân lý của thời đại, đỉnh cao của trí tuệ loài người.

Người tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta

Có đường lối cách mạng đúng, có chiến lược chính trị và quân sự đúng, còn phải tổ chức thực hiện đường lối đó, chiến lược đó, thì mới có thắng lợi.

Chúng ta thường nói: Đảng là người tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta. Tổ chức ở đây bao gồm tổ chức lực lượng và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng.

Hồ Chủ tịch đã sáng lập Đảng ta, và cùng Đảng ta động viên, giáo dục, lãnh đạo quần chúng nhân dân nước ta làm cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chủ tịch đã sáng lập Mặt trận thống nhất của dân tộc, Quân đội nhân dân và sau Cách mạng Tháng Tám, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản.

Đảng, Mặt trận, Quân đội, Nhà nước là những tổ chức có vị trí và tác dụng cực kỳ quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Vì vậy, Hồ Chủ tịch và Đảng ta ngày đêm chăm lo, củng cố các tổ chức đó về mọi mặt, rèn luyện cho các tổ chức đó có đủ năng lực làm tròn trọng trách của mình.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chủ tịch và Đảng ta ngay từ đầu đã rất chú trọng nhiều loại tổ chức để tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh và tính sáng tạo của quần chúng trong cuộc đấu tranh cách mạng: Đó là tổ chức của thanh niên, tổ chức của công nhân, tổ chức của nông dân, tổ chức của phụ nữ và nhiều tổ chức khác tùy sự cần thiết của cuộc đấu tranh và lợi ích của quần chúng.

Đấu tranh cách mạng ở một nước như nước ta chống đế quốc xâm lược đòi hỏi phải kết hợp đúng đắn đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự, phải tổ chức lực lượng chính trị, đồng thời tổ chức lực lượng vũ trang. Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trước Cách mạng Tháng Tám, sau đó cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và (...) cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là một tấm gương sáng của việc tổ chức lực lượng và lãnh đạo đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổ chức lực lượng cách mạng và tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng gắn liền với nhau nhằm phục vụ những mục tiêu, những yêu cầu của chiến lược ở từng lúc, từng nơi. Để đánh và thắng quân thù, một mặt phải chủ động tiến công, mặt khác phải đánh lâu dài càng đánh, càng thắng, càng mạnh để tiến tới thắng lợi cuối cùng. Những tư tưởng chiến lược kiên cường đến mức cao nhất đó không thể tách rời nhau, mà còn phải được quán triệt trong việc tổ chức lực lượng chiến đấu và trong việc lãnh đạo cuộc chiến đấu. Lênin đã nói rằng, cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải chấm dứt lúc đã lật đổ quyền thống trị của các giai cấp áp bức và bóc lột. Việc lật đổ đó đưa đến sự thành lập chính quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, mới chỉ là sự bắt đầu của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã giành được những thắng lợi rất to lớn mà mọi người chúng ta có quyền tự hào. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, kẻ thù muốn kéo chúng ta trở lại thời đại đồ đá. Nhưng chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã phát huy cao độ sức mạnh và tính ưu việt của mình trong chiến đấu và đã chiến thắng, đồng thời tiềm lực kinh tế và quốc phòng của miền Bắc không ngừng được tăng cường, đời sống của nhân dân được giữ vững, ở nông thôn, nơi làm ăn giỏi thì đời sống khá hơn trước chiến tranh. Dưới thời thực dân Pháp thống trị, nhân khẩu miền Bắc chỉ quãng một nửa nhân khẩu ngày nay, thế mà đời sống của đồng bào ta hồi đó lam lũ, khổ cực, đói rách như thế nào chúng ta còn nhớ. Bây giờ mọi người đều có ăn, có mặc, có điều kiện học tập và tiến lên không ngừng. Tất nhiên chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa, sao cho mọi người nhờ lao động sản xuất tốt hơn mà cải thiện nhanh chóng đời sống vật chất và văn hóa của mình. Về văn hóa, giáo dục thì thành tựu của chúng ta thật là kỳ diệu2 trong khi đó, ngay ở các nước tư bản chủ nghĩa rất phát triển hiện nay vẫn còn bao nhiêu người mù chữ và bao nhiêu trẻ em không được đi học. Nhờ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội, sức khỏe của nhân dân ta khác hẳn trước, tuổi thọ được nâng lên nhanh chóng, tỷ lệ chết của trẻ con mới đẻ giảm xuống.... Từ hai bàn tay trắng lại phải liên tiếp đánh giặc ngoại xâm hàng mấy chục năm liền mà làm nên sự nghiệp như vậy, nhân dân ta đời đời biết ơn Bác Hồ, thấm thía về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và tự hào về chí khí, nghị lực và tài năng sáng tạo của mình.

Nhưng còn phải làm hơn nữa vì yêu cầu bức thiết của đời sống nhân dân, vì lợi ích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vì độc lập và hùng cường của Tổ quốc, vì những thế hệ tương lai.

Và để làm nhiều hơn nữa, thì điều cơ bản nhất là phải biết quản lý và biết tổ chức, ở đây tổ chức và quản lý liên quan mật thiết với nhau.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải biết quản lý. Nước ta đất ruộng, núi rừng, sông ngòi, khoáng sản, bờ biển như vậy; sức lao động và lực lượng khoa học, kỹ thuật như vậy. Làm thế nào dùng sức lao động sản xuất của nhân dân mà khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước một cách hợp lý nhất nhằm những mục tiêu trước mắt, trong thời gian tới và tương lai sau này? Như vậy có nghĩa là quản lý nền kinh tế quốc dân, quản lý đời sống của nhân dân đòi hỏi một sự tính toán cơ bản và toàn diện, có ý nghĩa chiến lược to lớn và lâu dài, đồng thời rất tinh vi và thiết thực. Công việc đó cần biết bao sự thông minh và trí tuệ, biết bao kinh nghiệm mà chúng ta phải vũ trang cho mình. Tính toán quan trọng ở chỗ nó đưa đến sự bố trí và cân đối lực lượng vật chất và sức lao động trên toàn bộ lãnh thổ cũng như ở các địa phương, cho đến cơ sở là hợp tác xã hoặc xí nghiệp nhằm lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, vừa cải thiện đời sống vừa tăng tích lũy để tái sản xuất mở rộng. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chủ nghĩa xã hội tạo cho người ta khả năng bố trí sức lao động và lực lượng kỹ thuật gắn liền một cách thích hợp nhất với các lực lượng sản xuất vật chất trên phạm vi cả nước, từ đó mà có năng suất lao động ngày càng cao, hiệu quả kinh tế ngày càng lớn. Việc tính toán để áp dụng khoa học và kỹ thuật sâu rộng trong kinh tế quốc dân và trong mọi hoạt động xã hội lại càng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, không phải chỉ trong một vài chục phần trăm mà có thể gấp nhiều lần.

Tất cả công việc tính toán nói trên là một khoa học có tính chính xác như khoa học tự nhiên. Kế hoạch nhà nước từ kế hoạch dài hạn cho đến kế hoạch hằng năm, kế hoạch của từng ngành, từng vùng, cho đến cơ sở đều thể hiện sự tính toán ấy.

Lập kế hoạch nghĩa là tính toán, đi đến bố trí cân đối lực lượng vật chất và lực lượng lao động, cân đối toàn diện về rất nhiều mặt, đó chính là nội dung rất cơ bản, rất quan trọng của công tác tổ chức. Và đó cũng là chỗ gắn liền quản lý và tổ chức. Lãnh đạo đấu tranh để thực hiện kế hoạch càng đòi hỏi năng lực tổ chức đi đôi với năng lực quản lý, là những điều rất cần thiết đối với tất cả chúng ta, trước hết đối với các đồng chí có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước từ trên xuống dưới.

Lênin nói: “Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền xôviết cộng với điện khí hóa”. Câu nói đó xác định tầm quan trọng to lớn biết chừng nào của Nhà nước, người trực tiếp quản lý và tổ chức mọi hoạt động của nền kinh tế quốc dân, của đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kế hoạch nhà nước là kế hoạch tác chiến từng thời gian mấy năm, cho đến hằng năm, hằng tháng, hằng ngày. Thực hiện kế hoạch nhà nước là một cuộc đấu tranh cách mạng nhằm khắc phục nhiều khó khăn, gian khổ, đòi hỏi ý chí kiên cường, bền bỉ, tinh thần cách mạng tiến công, ý thức tổ chức, kỷ luật chặt chẽ và những tài năng sáng tạo về nhiều mặt. Trong cuộc đấu tranh cách mạng đó, mỗi người lao động, mỗi cán bộ phải phấn đấu để thực hiện kế hoạch nhà nước đúng như là một người chiến sĩ trên chiến trường. Chung quy trong việc lật đổ xã hội cũ, trong việc đánh thắng bọn đế quốc xâm lược, trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, con người là nhân tố quyết định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

Từ khi chúng ta bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Hồ Chủ tịch luôn luôn nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao trình độ tổ chức và quản lý của các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước để phát huy sức mạnh của nhân dân. Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Công nhân, nông dân ta và người lao động trí óc cần tin rằng chúng ta có đầy đủ sức mạnh, can đảm và thông minh để xây dựng cuộc đời mới của mình... Vấn đề có ý nghĩa quyết định là cán bộ và đảng viên hiểu rõ yêu cầu mới của cách mạng là phát triển sản xuất, hiểu rõ nâng cao năng suất lao động là nguồn của cải to lớn nhất. Do đó cần phải thiết thực tổ chức bộ máy sản xuất mới, tích cực học tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật. Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung... Chỉ có như thế, chúng ta mới xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội”3.

 

Nguồn: PGS.TS. Bùi Đình Phong: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới,

 Nxb. Lao động, Hà Nội, 2007, tr.232-240.

299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 6

Hôm nay : 3

Trong tháng : 121

Tổng truy cập : 67775