logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Tư tựỏng Hồ Chí Minh về quần đội của dân, do dân, vì dân là bộ phận quan trọng trong di sản tư tưỏng quân sự của Người. Tư tưởng đó có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với quá trình xây dựng trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta qua các giai đoạn cách mạng. Hiện nay, trước tình hình mới của đất nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước và vớới nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Điều quan trọng trước hết trong tình hình hiện nay là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang diễn ra trong bôi cảnh tình hình thê giới có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lưòng. Cuộc đấu tranh dân tộc, đâu tranh giai cấp diễn ra gay gắt, quyết liệt dưới nhiều hình thức khác nhau. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta vối nhiều hình thức, biện pháp tinh vi và xảo quyệt. Chúng tuyên truyền xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối vối quân đội, đòi "phi chính trị hoá" quần đội... Trước tình hình đó đòi hỏi phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, hơn bao giờ hết, quân đội ta phải luôn luôn đặt dưói sự lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm cho quần đội luôn giữ vững được lập trường yà đi đúng đường lối của Đảng, thực sự là đội quần chính trị tin cậy của Đảng và nhân dân.

Trong thời kỳ mới, chúng ta càng phải chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cđ sỏ. Hiện nay, các thế lực thù địch đứng đầu là đế quốc Mỹ đang tìm mọi cách công kích ta từ nhiều phía. Chúng dùng chiến lược "diễn biến hoà bình" để phá ta từ bên trong, đặc biệt là về chính trị tư tưởng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân, quân đội đối với Đảng và Nhà nước, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Trong khi đó, quần đội ta đang phải cùng  Đảng, toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo xã hội chủ nghĩa. "Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyển, thống nhấĩ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh Quốc gia trật tự an toàn xã hôi và nền văn hoá, bảo vẻ Đảng Nhà  nước, nhân dân và chế độ xã hôi chủ nghĩa: bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Tình hình trên đây đòi hỏi phải chăm lo Iây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sỏ xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để làm cho mọi người hiểu và nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối. chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội... Từ đó chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù đích, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Sinh thời Hồ Chí Minh căn đặn: "Muốn cho quân đội ta quyết chiến quyết thắng hơn nữa thì phải săn sóc đời sống vật chất của họ. nâng cao trình độ chiến thuật và kỷ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị, làm cho có lập trường vững chắc, lập trường quân đội của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Quán triệt vận dụng tư tưởng của Ngưòi vào thực tiễn xây dựng quân đội ta hiện nay đòi hỏi phải nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhạy bén trước mọi tình hỉnh, tỏ rõ sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghía, gắn bó máu thịt với nhân dân phải gắn bó hữu cơ với việc tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong huấn luyện, chú trọng huấn luyện theo hướng cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng và trên cơ sỏ không ngừng nâng cao bản chất cách mạng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, rẻn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật...

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.103)

298 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
175 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
242 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
165 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
269 nhac
175 nhac
247 nhac
270 nhac
232 nhac
238 nhac
192 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
241 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
241 nhac
220 nhac
231 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
245 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
285 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
303 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
262 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
169 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
205 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 8

Hôm nay : 179

Trong tháng : 2942

Tổng truy cập : 67507