logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Hậu phương luôn là nhân tố thường xuyên quyết định sự thành bại của chiến tranh đó là vấn đề có tính quy luật được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin chỉ ra trong các tác phẩm về chiến tranh và quân đội. Bởi, hậu phương là nơi xây dựng và dự trữ tiềm lực của chiến tranh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật, là nguồn chi viện nhân lực, vật lực, là chỗ dựa tinh thần, nơi cổ vũ, động viên niềm tin chiến thắng của tiền tuyến.

Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng và bảo vệ hậu phương chiến tranh có một vị trí hết sức quan trọng. Tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về chiến tranh và quân đội, xây dựng hậu phương chiến tranh cách mạng, đồng thời kế thừa những kinh nghiệm quý báu của dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hậu phương, coi đó là một trong những nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tư tưởng về xây dựng hậu phương chiến tranh được Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày trong nhiều tài liệu, văn kiện, chỉ thị, bài nói, bài viết, bài báo qua từng thời kỳ cách mạng, tuy ở nhiều dạng văn phong khác nhau nhưng đều thống nhất ở những quan điểm lớn, có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Tư tưởng đó của Người được hình thành từ rất sớm, ngày càng được bổ sung hoàn chỉnh, gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, có thể khái quát thành những quan điểm cơ bản dưới đây:

1. Về vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến

Về vị trí, vai trò của hậu phương đối với kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Muốn khởi nghĩa phải có căn cứ địa, muốn kháng chiến phải có hậu phương”1Như vậy, hậu phương có một vai trò hết sức to lớn và có vị trí mang tính quyết định việc thành bại của kháng chiến. Đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách mạng càng lâu dài, gian khổ và ác liệt, vai trò của hậu phương càng trở nên quan trọng. Về sức mạnh của hậu phương, của thế trận lòng dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dù địch có những vũ khí tối tân, hùng binh ác tướng, nhưng chúng ta lại có những thứ vũ khí mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn chúng. Chúng ta có cái chí quật cường không núng của dân tộc, chúng ta có sự đoàn kết của toàn dân. Chúng ta có cái lòng hy sinh cảm tử của chiến sĩ ở tiền tuyến. Chúng ta có cái sức kiên quyết nhẫn nại của đồng bào ở hậu phương. Đó là những vũ khí luôn luôn chiến thắng quân thù, chứ không lực lượng nào chiến thắng được những vũ khí đó”2.

Mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến là mối quan hệ biện chứng, gắn bó khăng khít, mật thiết với nhau và luôn tác động qua lại. Hậu phương là chỗ dựa, là nơi cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, là nơi cổ vũ niềm tin cho bộ đội. Hậu phương có vững mạnh, được giữ vững mọi mặt thì bộ đội ở chiến trường mới có thêm súc mạnh để đánh thắng giặc. Tiền tuyến càng thắng lớn, tiêu diệt được nhiều địch, giải phóng dân và đất đai thì hậu phương càng được củng cố, mở rộng, nhân dân càng phấn khởi thi đua sản xuất, thi đua động viên con em tòng quân, kháng chiến càng chóng thắng lợi.

Về mối quan hệ hậu phương tiền tuyến, ngay từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến (tháng 12-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Có người hỏi: Chiến sĩ đánh trước mặt trận, đồng bào ở hậu phương nên làm việc gì? Trả lời: Chiến sĩ hy sinh xương máu để giữ đất nước. Bụng có no, thân có ấm mới đánh được giặc. Làm ra gạo thóc cho chiến sĩ ăn, dệt ra vải chiến sĩ mặc. Đều nhờ nơi đồng bào ở hậu phương. Muốn giúp cho chiến sĩ ăn mặc đầy đủ thì phải ra sức tăng gia sản xuất; nuôi nhiều gà, vịt, lợn, bò, giồng nhiều lúa, khoai, ngô, đậu. Hậu phương thắng lợi, thì chắc tiền phương thắng lợi. Thế là đồng bào hậu phương cũng ra sức tham gia kháng chiến”3.

Trong bài viết Đời sống mới, Người tiếp tục chỉ rõ: “Quân đội phải siêng tập, siêng đánh. Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phải Cần... Mỗi người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái ủng hộ kháng chiến, ra sức tăng gia sản xuất, diệt trừ bọn bán nước hại dân, quyết làm cho Tổ quốc thống nhất độc lập. Thế là chính4.

Trong mối quan hệ hậu phương tiền tuyến, thì tiền tuyến giữ vai trò là mặt trận trực tiếp chiến đấu tiêu diệt kẻ thù; hậu phương là hậu thuẫn gián tiếp tạo nên thắng lợi ở mặt trận nhưng lại giữ vai trò có tính quyết định. Ngay từ khi cách mạng vừa giành được chính quyền năm 1945, để củng cố chính quyền và xây dựng quân đội, chuẩn bị bước vào kháng chiến lâu dài, Người nhấn mạnh: “Thực túc thì binh cường, cấy nhiều thì khỏi đói. Chúng ta cũng thực hiện “tấc đất tấc vàng” thì chúng ta quyết thắng lợi trong hai việc đó”5.

“Thực túc thì binh cường” tư tưởng đó của Hồ Chí Minh đã khẳng định một triết lý giản dị nhưng vô cùng sâu xa: muốn xây dựng được quân đội hùng mạnh, đủ sức chiến đấu lâu dài và giành chiến thắng, trước hết phải xây dựng được thực lực tức là phải có được một hậu phương vững chắc, mạnh về mọi mặt, nhất là kinh tế - quốc phòng, là nguồn dự trữ dồi dào, to lớn về nhân lực, vật lực đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của chiến trường.

2. Một số nội dung, quan điểm và biện pháp xây dựng hậu phương kháng chiến vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xuất phát từ vị trí, vai trò của hậu phương chiến tranh lànhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi, trong quan điểm chỉ đạo xây dựng hậu phương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Phải xây dựng hậu phương vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt như chính trị, tư tưởng, kinh tế, quốc phòng, văn hoá, giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ vững chắc hậu phương cả trong thời bình và thời chiến.

Xây dựng hậu phương chiến tranh vững mạnh về chính trị tư tưởng.

Đây là vấn đề có tính cốt lõi và xuyên suốt toàn bộ quá trình cách mạng. Hồ Chí Minh xác định rằng: Muốn xây dựng được hậu phương vững mạnh, vấn đề đầu tiên là phải xây dựng lực lượng chính trị, lấy xây dựng chính trị làm nhiệm vụ then chốt. Từ rất sớm, Người đã nhận rõ chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng, của hậu phương kháng chiến là lòng yêu nước, lòng trung thành vô hạn của nhân dân đã giác ngộ đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người thường nói: “Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi”6.

Xuất phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, với đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường là chính, trong quá trình chỉ đạo cách mạng nói chung, xây dựng hậu phương nói riêng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo phát triển tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng. Người yêu cầu tất cả các đảng bộ, chi bộ, các đơn vị, địa phương đều phải ra sức chăm lo, củng cố tổ chức đảng vững mạnh; mỗi chi bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, là “pháo đài thép” ở từng cơ sở. Trong xây dựng Đảng ở hậu phương cần hết sức coi trọng bồi dưỡng cấp uỷ, bí thư và cán bộ nòng cốt cả về nhận thức tư tưởng, phương pháp lãnh đạo, cách xây dựng nghị quyết về công tác xây dựng hậu phương quân đội, nhất là công tác quân sự địa phương ở từng cơ sở. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Người, thực tiễn xây dựng hậu phương quân đội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa qua đã chứng minh nơi nào có tổ chức Đảng mạnh thì mọi công việc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng hậu phương, động viên và phát huy sức mạnh vật chất, tinh thần cho chiến trường đều thu được nhiều kết quả tốt.

Trong xây dựng hậu phương, đi đôi với xây dựng Đảng là vấn đề không ngừng củng cố, tăng cường và hoàn thiện hệ thống chính trị các cấp, làm cho chính quyền các cấp thực sự có đủ trình độ và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng hậu phương, động viên sức mạnh cao nhất cho chiến trường. Hồ Chí Minh cho rằng: chính quyền là một trong những điều kiện cơ bản để xây dựng, củng cố và phát triển hậu phương. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ các cấp, nhất là ở các địa phương: “làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”7.

Nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ hậu phương chiến tranh, Người yêu cầu Uỷ ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị do Đảng lãnh đạo như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... phải thực sự làm tốt vai trò, chức năng của mình trong việc tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của xã hội, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đồng thời, Người luôn nhắc nhở các cấp chính quyền phải thường xuyên chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng và Nhà nước như: chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đặc biệt là các chính sách đối với người lao động nhằm động viên, khuyến khích phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở hậu phương, củng cố và bồi dưỡng sức dân trong chiến tranh.

Quan điểm xây dựng hậu phương vững mạnh về chính trị tư tưởng của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở phương châm chỉ đạo các cấp bộ Đảng và chính quyền cần tích cực bồi dưỡng và phát động các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tinh thần sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang và nhân dân. Người nói:

“…thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”8.

 “Người người thi đua,

Ngành ngành thi đua,

Ta nhất định thắng,

Địch nhất định thua”9.

Quán triệt tư tưởng của Người, trong xây dựng hậu phương chiến tranh, Đảng ta đã phát động trong toàn dân, toàn quân nhiều cuộc vận động chính trị, những đợt phát động thi đua xây dựng hậu phương thông qua các phong trào như: “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Mỗi người làm việc bằng hai tất cả vì miền Nam ruột thịt”; công nhân với khẩu hiệu: “Tay búa, tay súng”, nông dân với khẩu hiệu “Tay cày, tay súng”, “Năm tấn thóc một hécta”, phụ nữ với phong trào: “Ba đảm đang”, thanh niên với phong trào: “Ba sẵn sàng”, quân đội với phong trào: “Cờ ba nhất”, học tập gương anh hùng Nguyễn Viết Xuân: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!”... Những phong trào này đã có tác dụng tốt, tạo nên sự cổ vũ và động viên to lớn đối với toàn dân, toàn quân tại hậu phương và ở chiến trường cùng thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng hậu phương kháng chiến vững mạnh về kinh tế, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế...

Có thể thấy rõ, khi nói đến xây dựng hậu phương vững mạnh không thể không nói đến nội dung quan trọng là tiềm lực kinh tế. Trong nhiệm vụ xây dựng hậu phương, lấy xây dựng tiềm lực chính trị làm cơ sở, thì xây dựng tiềm lực kinh tế là điều kiện thúc đẩy sự phát triển tiềm lực quốc phòng. Nắm vững quy luật cơ bản của chiến tranh nhân dân là: chiến tranh phụ thuộc vào kinh tế, vào trình độ sản xuất và quan hệ sản xuất. Đối với nước ta, thường phải tiến hành chiến tranh trong điều kiện lâu dài, tự lực cánh sinh là chính nên càng phải coi trọng xây dựng hậu phương về kinh tế. Vì kinh tế có phát triển, hậu phương mới có thể đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu ngày càng lớn của chiến tranh, mới đủ sức đánh lâu dài, càng đánh càng mạnh để đi đến thắng lợi cuối cùng. Mặt khác, kinh tế có phát triển, mới có điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở hậu phương, mới duy trì và bồi dưỡng được sức dân trong điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài. Về vấn đề này, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: biết đánh là cái tốt, nhưng chỉ biết đánh mà coi nhẹ chính trị, kinh tế, tuyên truyền giáo dục nhân dân tức là chỉ biết có một mặt, vì đánh không thể tách rời được với chính trị và kinh tế”10.

Trong điều kiện đất nước ta còn nghèo, nhân dân còn ở trình độ sản xuất thấp, cơ sở hạ tầng kém phát triển, lại bị chiến tranh ác liệt kéo dài tàn phá, thì vấn đề xây dựng kinh tế hậu phương càng đặt ra một cách bức thiết, đòi hỏi phải có đường lối xây dựng đúng đắn và chính sách phù hợp. Với tinh thần tự lực, tự cường là chính, Hồ Chí Minh đề ra chính sách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, Người coi đó là một “quốc sách” căn bản để nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế, phục vụ yêu cầu của kháng chiến.

Đối với vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dù khó khăn đến mấy, vấn đề lương thực cũng phải giải quyết cho được. Nếu không làm được lúa, phải chuyển nhanh, thiếu cơm có khoai, thiếu khoai có sắn”11. Về đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, Người nói: “Thực dân Pháp phá kinh tế của ta, phong tỏa cả trong và ngoài. Ta phải làm tự cấp, tự túc, dù nó có phong tỏa 10 năm, 15 năm ta cũng không sợ. Muốn tăng gia sản xuất phải làm thế nào? Không phải Chính phủ bỏ 10 - 15 triệu để mở lò máy, làm cái này cái khác. Phải đem hết sức dân, tài sản, của dân làm cho dân. Trước kia, sức dân, của dân làm lợi cho đế quốc, nay đem làm lợi cho dân”12.

Với chủ trương “thực túc binh cường”, coi ruộng đất là của cải, “tấc đất tấc vàng”, Người luôn kêu gọi toàn dân, toàn quân: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa”13. Người cho đó là phương châm thiết thực để xây dựng hậu phương không ngừng lớn mạnh, để phục vụ kháng chiến, kiến quốc thắng lợi.

Đối với sản xuất quốc phòng, mở mang công nghiệp trong xây dựng hậu phương cũng được Hồ Chí Minh hết sức chú trọng và quan tâm chỉ đạo. Trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ, nền công nghiệp nước ta hết sức nhỏ bé, chủ yếu là công nghiệp chế biến và khai khoáng phục vụ “chính quốc”. Khi tiếp quản các cơ sở công nghiệp, Người đã kịp thời chỉ đạo chuyển hướng các nhà máy, công binh xưởng sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và phục vụ nhu cầu dân sinh, bảo đảm tiêu dùng cho nhân dân ở hậu phương. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chiến tranh kéo dài thì nhiệm vụ phát triển công nghiệp nhằm cung cấp vũ khí, đạn dược, vải mặc, thuốc men cho chiến trường lại được đặt lên hàng đầu. Trong bài viết Nhiệm vụ chính trong giai đoạn mới nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5-1949, Người kêu gọi công nghiệp phải “Chế nhiều vũ khí, dụng cụ, sản phẩm để đánh giặc và để cung cấp cho nhân dân”14. Người động viên cán bộ, công nhân “Phải hợp tác với chuyên môn để cải thiện kỹ thuật và điều kiện sản xuất; Bảo vệ nhà máy; Phá kinh tế địch bằng mọi cách”15. Người còn yêu cầu: “Các công xưởng thì thi đua chế tạo vũ khí cho nhiều, cho mau, cho tốt”16.

Cùng với việc chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng hậu phương vững mạnh về kinh tế quốc phòng, Hồ Chí Minh còn hết sức coi trọng xây dựng hậu phương, phát triển về văn hoá, giáo dục, y tế... Sự nghiệp mở mang dân ta không chỉ dừng lại ở giác ngộ chính trị -tư tưởng. Kiến thức về mọi mặt của người dân lao động trên mọi miền đất nước, từ thành phố đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược cần không ngừng mở rộng và nâng cao để có thể tiếp cận những thành tựu về văn hoá, khoa học kỹ thuật của nhân loại, trên cơ sở đó tham gia tích cực vào các lĩnh vực khác nhau của công cuộc kháng chiến cũng như của đời sống xã hội. Vì vậy, ngay từ khi chính quyền được thành lập và trong quá trình tiến hành kháng chiến, xây dựng hậu phương quân đội Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng nền văn hoá mới, chăm lo đời sống văn hoá tinh thần, phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe cho nhân dân ở hậu phương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta đã nhanh chóng xóa nạn mù chữ trên toàn quốc. Giáo dục phổ thông được phát triển một bước. Trình độ học vấn của bộ đội và nhân dân được nâng lên làm cho việc nhận thức nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng hậu phương quân đội, nhận thức tình hình thế giới và trong nước đạt được kết quả rõ rệt. Nhờ đó, việc động viên tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ hậu phương, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thêm thuận lợi.

Về nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa cho bộ đội và nhân dân ở tiền tuyến cũng như hậu phương, Hồ Chí Minh xác định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”17. Trong chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới, Người chỉ rõ: “Xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hóa đế quốc. Đồng thời, phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến bộ thế giới”18.

Như vậy, xây dựng hậu phương vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là quá trình xây dựng thực lực cách mạng, thực lực kháng chiến, làm chỗ dựa và hậu thuẫn vững chắc cho tiền tuyến, nhằm mục tiêu vừa đáp ứng yêu cầu của chiến tranh vừa phục vụ đời sống nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hậu phương kháng chiến, chăm lo xây dựng nâng cao đời sống và bồi dưỡng sức dân ở hậu phương.

Xây dựng và bảo vệ hậu phương kháng chiến là hai mặt của một vấn đề, thống nhất chặt chẽ với nhau, luôn hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. Có xây dựng tốt thì mới bảo vệ được mình và ngược lại, có bảo vệ tốt mới giữ vững và phát huy được thành quả cách mạng. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: nhiệm vụ bảo vệ là cực kỳ quan trọng, song quyết định nhất trong các nhiệm vụ của hậu phương, bảo đảm cho hậu phương ổn định và vững mạnh là nhiệm vụ xây dựng.

Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vừa qua, hậu phương chiến tranh của ta luôn là mối uy hiếp đối với địch, là bàn đạp để ta mở các cuộc tiến công lớn có tính quyết định trên chiến trường. Bởi vậy kẻ thù luôn tìm mọi cách để phá hoại hậu phương của ta hòng thu hẹp, phá nát hậu phương hoặc gây rối loạn, mất ổn định, từ đó làm giảm sức mạnh chi viện, hậu thuẫn cho chiến trường. Bên cạnh hoạt động quân sự, chúng còn tiến hành nhiều thủ đoạn và biện pháp chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng khác nhau rất thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Hồ Chí Minh từng nhắc nhở quân và dân ta trong xây dựng và bảo vệ hậu phương là: “Địch bắn phá ở đâu, chúng không nói cho ta biết trước, cho nên bất cứ ở đâu, bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng phải tích cực chuẩn bị sẵn sàng”19, luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chống phá nổi loạn từ bên trong cũng như tiến công tập kích từ bên ngoài của kẻ địch. Đồng thời, Người cũng yêu cầu đảng bộ và chính quyền địa phương các cấp phải luôn mài sắc tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các thủ đoạn chống phá, kích động, phản tuyên truyền của địch.

Thấu suốt quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ hậu phương, trong suốt quá trình chỉ đạo, Đảng ta đã xác định rõ: Việc bảo vệ tốt địa bàn là cơ sở để bảo đảm cho hậu phương quân đội có một đời sống kinh tế, xã hội ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng là điều kiện quan trọng để tiến hành công cuộc xây dựng, kiến thiết hậu phương và huy động sức mạnh cho chiến trường. Ngược lại, nếu nơi nào, lúc nào không giữ được ổn định chính trị xã hội, không bảo vệ vững chắc địa bàn, cuộc sống của nhân dân bị đe dọa thì nơi đó không thể tập trung toàn bộ sức lực và trí tuệ để xây dựng hậu phương kháng chiến theo yêu cầu chủ trương đã đề ra, không thể tạo nên sức mạnh chi viện to lớn cho chiến trường. Hơn nữa, một khi hậu phương kháng chiến mất ổn định, đời sống và tính mạng của nhân dân bị đe dọa thì người lính ở chiến trường không thể an tâm để chiến đấu giành thắng lợi.

Như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ xây dựng hậu phương phải đi liền và kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, muốn bảo vệ được hậu phương vững chắc phải dựa trên cơ sở xây dựng hậu phương kháng chiến thắng lợi.

Thấu suốt đường lối chiến tranh nhân dân “hậu phương là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh”, nhằm động viên, cổ vũ và phát huy cao độ sức mạnh của quần chúng nhân dân trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ hậu phương, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm và thường xuyên coi trọng chỉ đạo thực hiện chính sách hậu phương quân đội; coi đây là nhân tố để phát huy sức mạnh tổng hợp của hậu phương chiến tranh.

Vận dụng những quan điểm, chủ trương và biện pháp trong xây dựng và bảo vệ hậu phương kháng chiến theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm cho nhân dân ta, nhất là các gia đình có người thân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở các mặt trận an tâm, phấn khởi, có điều kiện đóng góp được nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện chiến trường. Đồng thời những người chiến sĩ trên các mặt trận, đặc biệt là chiến trường miền Nam và Lào càng có thêm sức mạnh và nghị lực, an tâm công tác và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.

Ngày nay đất nước ta đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, có nhiều thuận lợi và nguy cơ, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch đang áp dụng chiến lược “diễn biến hoà bình” cùng với âm mưu bạo loạn lật đổ ở các mức độ khác nhau để chống phá cách mạngnước ta. Trong bối cảnh đó, việc quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hậu phương kháng chiến là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Thấm nhuần và vận dụng tư tưởng của Người về xây dựng hậu phương kháng chiến, chúng ta cần xác định rõ những quan điểm và phương hướng chiến lược để xây dựng hậu phương kháng chiến phù hợp với yêu cầu và điều kiện của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

 

Nguồn: Tạp chí Cộng sản điện tử, số 258, ngày 30-9-2012.

 ––––––––––––––

* Trưởng phòng Quản lý Khoa học Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

1. Đại tướng Văn Tiến Dũng: Đi theo con đường của Bác, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1990, tr.173.

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.188; t.4, tr.486.

4, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.94; t.4, tr.114-115.

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.281.

7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.223.

8, 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.473, 476.

10, 11, 12, 13. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.523; t.12, tr.20; t.5, tr.61; t.4, tr.115.

14, 15. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.591.

16. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.659.

17. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.368.

18. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.173.

19. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.572.

299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 4

Hôm nay : 1

Trong tháng : 119

Tổng truy cập : 67773